2004 Sayılı İİK madde 77 DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

2004 Sayılı İİK madde 77

SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.

YARGITAY 16.HD. 2004/680 E.-2004/5235 İçtihat

Takipten sonra,borçlunun yıllık maaşında meydana gelen  artış,İİK.77.madde de ki yükümlülük kapsamına girmez.(Maaş artışının borçlu tarafından bildirilmesi gerekmez.)

YARGITAY İLAMI

İcra takibinden sonraki mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçundan sanık M____Y_____’ın İİK.nun 339/1. maddesi gereğince 5 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

İİK.nun 339/1. maddesi gereğince, sanığın icra takibinden sonraki maaşındaki yıllık artışı bildirmemesi suç oluşturmaz. Bu husus gözönüne alınmadan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 1.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi İcra ve İflas Kanunu MADDE 77 :İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: