2004 Sayılı İİK madde 80 HACİZ YAPAN MEMURUN SALAHİYETİ

2004 Sayılı İİK madde 80

HACİZ YAPAN MEMURUN SALAHİYETİ:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya katiplerinden birine de yaptırabilir.
Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.
Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesair eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.
(Değişik fıkra: 18/02/1965 – 538/45 md.) Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir

İSVİÇRE FEDARAL MAHKEMESİ(ABD.1976/6,s:1139)-Tercüme:TÜRKEŞ,K. İçtihat

Muvakkat haciz söz konusu olması(ihtiyat-i haciz söz konusu olmaması) şartıyla, alacak kesinlik kazanmasa dahi, alacaklı borçlunun bankada ki kiralık kasasının zorla açtırılmasını talep hakkına sahiptir.
Bu(alacağın kesinlik kazanmadığı)esnada, icra dairesinin takip borçlusu kadını kasalara yaklaştırmaması yönünde bankaya ihtarda bulunması yeterli görülemez.Zira borçlunun borçtan kurtulma davası açması gibi bir sebeple, ilave gelecek yargılama ve vekalet ücretleri de dikkate alındığında; ne icra dairesi ne de takip alacalısı,  alacağın karşılanacağı konusunda garantiye sahip değildir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 79 HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 79

HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ:

İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 16038-16902 İçtihat

İİK m.79/2 ye göre,haczedilmezlikle ilgili şikayetin haczi koyan talimat icrasının bağlı bulunduğu tetkik meciine yapılması gerekir.Yozgat İcra Dairesinin talimatı üzerine, Sorgun İcra Dairesince traktörün trafik sicil kaydına haciz konulmuştur.
İİK 79/2.maddesine göre, haczedilmezlikle ilgili şikayetin haczi koyan talimat icrasının bağlı bulunduğu tetkik meciine yapılması gerekir.
Kesin yetki kuralı nedeniyle bu hususun kendiliğinden gözönüne alınarak yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. İcra ve İflas Kanunu MADDE 79 :İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2006/20321 Esas,  2006/23491 Karar İçtihat

Talimat İcra Dairesi’nin görevi; esas icra müdürlüğünün gönderdiği talimata uygun olarak haczi uygulayıp tutanağı ilgili icra dairesine göndermekten ibarettir. Haczin kaldırılması ve tedbir kararı gereği takibin durdurulması yönündeki istekler, asıl icra dairesi tarafından karara bağlanmalıdır.Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nun 79/2. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde, takibin başlatıldığı yer İcra Dairesi haczin uygulanmasını, malların bulunduğu yerin İcra Dairesi’nden talimatla ister. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 78 HACİZ TALEP MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 78

 HACİZ TALEP MÜDDETİ

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2008/ 18334 Esas 2008/ 21803 Karar İçtihat

“Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması” nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır.(md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 77 DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

2004 Sayılı İİK madde 77

SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.

YARGITAY 16.HD. 2004/680 E.-2004/5235 İçtihat

Takipten sonra,borçlunun yıllık maaşında meydana gelen  artış,İİK.77.madde de ki yükümlülük kapsamına girmez.(Maaş artışının borçlu tarafından bildirilmesi gerekmez.)

YARGITAY İLAMI

İcra takibinden sonraki mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçundan sanık M____Y_____’ın İİK.nun 339/1. maddesi gereğince 5 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 76 HAPİS İLE TAZYİK

2004 Sayılı İİK madde 76

HAPİS İLE TAZYİK:

(Değişik madde: 24/05/1962 – 51/ 1 md.)
Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.

YARGITAY 17.HD. 2004/7963 E.-2004/12537 K. İçtihat

Müşteki vekilinin şikayet dilekçesiyle mal beyanında bulunmayan sanığın hapsen tazyiki isteminde,bu istem hakkında İİK.nun 76. maddesine göre evrak üzerinde bir karar verilmesi gerekirken,istem dışına çıkılarak duruşma açıp yargılama yapılarak İİK.nun 337. maddesine göre yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: