2004 Sayılı İİK madde 75 BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI

2004 Sayılı İİK madde 75

BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/8 md.)
İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.
İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.

YARGITAY 17.HD.2003/4097 E.2003/5071 K. İçtihat

Ödeme emri usulüne uygun kendisine tebliğ olan borçlu sanık hakkında,süresinde mal beyanında bulunmaması halinde,mahkumiyeti yönünde hüküm kurulması gerekir.Mal beyanında bulunmamaktan sanık V_____Ö_____’in yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair AFYON İcra Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2002 gün ve 5497 esas 6645 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.4.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

24.6.2002 tarihli ödeme emri tebligatın usule uygun bulunduğu, geçerli tebligata rağmen süresinde mal beyanında bulunmayan sanığın mahkumiyeti yerine yazıl şekilde beraat hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA 29.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 75 :(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/8 md.)

İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: