2004 Sayılı İİK madde 74 DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

2004 Sayılı İİK madde 74

DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP  MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

YARGITAY 17.HD.2004/9388 E.-2004/10964 K. İçtihat

Mal beyanı dilekçesinde, İİK.nun 74. maddesinde öngörülen  nitelikte, borcunu ne şekilde ödeyeceğini ve geçim şeklini bildirmeyen borçlunun,usulüne uygun mal beyanında bulunduğundan söz edilemeyeceğinden mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirMal beyanında bulunmamaktan sanık R____S_____’nın yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair KAŞ İcra Ceza Mahkemesinden verilen 1.4.2004 gün ve 2004/12 esas 2004/16 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 14.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Borçlu sanık 12.1.2004 tarihli mal beyanı dilekçesinde İİK.nun 74. maddesi gereğince borcunu ne şekilde ödeyeceğini ve geçim şeklini bildirmediği anlaşılmakla usulüne uygun mal beyanında bulunmayan borçlu sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 18.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 74 :Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: