2004 Sayılı İİK madde 71 İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ

2004 Sayılı İİK madde 71

İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/42 md.)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/24105   K. 2005/947 İçtihat

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Borçlu Burhan Özkan alacaklı vekili ile birlikte 16.07.2003 tarihinde İcra Müdürlüğüne başvurarak, takibe konu borcu 20.11.2003 tarihinde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu husus da alacaklı vekili tarafından kabul edilmiştir. İİK.nun 71. maddesi uyarınca borçluya borcu ödemesi konusunda süre verilmiş olduğundan ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. Bu durumda Mahkemece şikayetin reddine karar vermek gerekirken kabulü isabetsizdir. Kabule göre de, Mahkemece dayanak çeklerin takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde zamanaşımına uğradığı kabul edildiğine göre, İİK.nun 170/b maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 71/2. ve 33/a-1 maddelerine göre icranın geri bırakılmasına karar verilmesi yerine takibin iptali doğru görülmemiştir.
KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Faydalı Olması Dileğiyle… İcra ve İflas Kanunu MADDE 71 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/42 md.)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: