2004 Sayılı İİK madde 69 İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ

2004 Sayılı İİK madde 69

İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/40 md.)
İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.
İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.
Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.
Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, ayrıca 36 ncı madde hükümlerini yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/5 md.) Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.14) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir

YARGITAY 12.HD. 16481 E.-20679 K. İçtihat

İİK.66-69.maddeleri uyarınca,süresinde açılan borçtan kurtulma davası ile takibin kendiliğinden duracağı İİK.69/2-3. maddesinde açıkça öngörülmüş, bu durum doktrinde de  benimsenmiştir.(Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku cilt:1 baskı:1988 Sf:439)O halde;icra müdürlüğünün,maddede öngörülen teminatı yatıran borçlu lehine yaptığı takibin durdurulması işleminde bir usulsüzlük bulunmadığından,alacaklı şikayetinin reddine karar vermek gerekir.YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra Mahkemesince itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verildikten sonra borçlu tarafından Ankara 4.Asliye Ticaret Mahkemesine 06.05.2003 tarihinde süresinde yasaca öngörülen teminatta yatırılarak borçtan kurtulma davası açıldığı anlaşılmaktadır. İİK.nun 66-69. maddeleri uyarınca süresinde açılan borçtan kurtulma davası ile takibin kendiliğinden duracağı İİK.nun 69. maddesinin 2-3. fıkralarında açıkça öngörülmüştür. Ayrıca bu durum doktrinde de aynen benimsenmektedir.(Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku cilt:1 baskı:1988 Sf:439)

Açıklanan durum karşısında İcra Müdürünün takibin durdurulmasına yönelik işleminde bir usulsüzlük bulunmadığından Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 69 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/40 md.)

İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.

İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.

Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.

Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, ayrıca 36 ncı madde hükümlerini yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/5 md.) Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.14) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: