2004 Sayılı İİK madde 67 İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ İTİRAZIN İPTALİ

2004 Sayılı İİK madde 67

YARGITAY 13.HD. 2004/17756 E.-2005/3768 K. İçtihat

Davacı(BASKETBOLCU) ile davalı(kulüp) arasında yapılan sözleşme gereğince ödenmesi gereken transfer ücretinin ödenmediğinden bahisle girişilen icra takibine yapılan itirazın iptali davasında;
Her ne kadar bu tip uyuşmazlıkların BASKETBOL FEDARASYONU  hukuk kurulunca incelenerek yönetim kurulunda çözümleneceği belirtilmişse de, Basketbol federasyonu bünyesinde disiplin kurulu bulunduğu, disiplin kurulunun kulüp ile sporcu arasındaki mali ihtilafları çözmeye yetkili olmadığı, Federasyon olarak kulüp ile sporcu arasındaki ihtilafları çözmeye yetkili bir tahkim kurulunun bulunmadığı, adli yargı mercilerine başvurulması gerektiğinin bildirilmiş olması karşısında, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken tahkim şartından söz edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.

Davacı, davalı kulüp ile aralarında yapılan sözleşme gereğince ödenmesi gereken transfer ücretinin ödenmediğini, tahsili için yaptığı icra takibine de davalı borçlunun itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı,uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Basketbol Federasyonunun görevli olduğunu beyanla görev itirazında bulunmuş, esas yönden de davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, görev yönünden dava dilekçesinin reddine, istek halinde ve karar kesinleştiğinde dosyanın görevli Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kuruluna gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar taraflar arasında düzenlenen tip sözleşmede uyuşmazlıkların Basketbol Federasyonu hukuk kurulunca incelenerek yönetim kurulunda çözümleneceği belirtilmişse de Basketbol federasyonunun 17.12.2002 tarihli cevabi yazısında Basketbol federasyonu bünyesinde disiplin kurulu bulunduğu, disiplin kurulunun kulüp ile sporcu arasındaki mali ihtilafları çözmeye yetkili olmadığı, Federasyon olarak kulüp ile sporcu arasındaki ihtilafları çözmeye yetkili bir tahkim kurulunun bulunmadığı, adli yargı mercilerine başvurulması gerektiği bildirilmiştir. Bu şekliyle uyuşmazlığın tahkim kurulunda çözümlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken tahkim şartından söz edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

KARAR :  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 9.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 67 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/37 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./15. md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./103. md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) “Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: