2004 Sayılı İİK madde 66 İTİRAZIN HÜKMÜ

2004 Sayılı İİK madde 66

 İTİRAZIN HÜKMÜ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/36 md.)
Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.
Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden tatbika medar imzaların celbini istiyebilir.

YARGITAY 12.HD. 2004/8875 E.-2004/13861 K. İçtihat

Baro levhasında kaydı bulunmayan(ismi silinmiş olan)avukatın,avukatlık yapma yetkisi bulunmayıp,böyle bir kişinin borçlu adına vekaleten yaptığı itirazın hukuki geçerliliği yoktur.YARGITAY İLAMI
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Borçlu P___ San. ve Tic. A.Ş. yapılan takibe itirazlarını vekil olan Av. F__A__S_____ vekaleti ile 6 Ocak 2003 tarihinde icra dosyasına yapmış ise de, dosya içerisinde bulunan İstanbul Barosu Başkanlığının ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının yazılarında Avukat F___A___S___ ‘nın baro levhasından isminin silindiği ve birlik kayıtlarında da adına rastlanmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır. 1136 Sayılı Kanunun 66. maddesinde belirtildiği üzere her avukat baro levhasına yazılmakla yükümlü tutulmuştur. Maddenin 2. fıkrasında baro levhasına yazılan avukatın avukatlık yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu durumda borçlu vekili Av. F.Ayla Sargon Karaca’nın Avukatlık Kanunu gereğince davaları takip yetkisi bulunmadığından borçlu adına vekaleten icra müdürlüğüne yaptığı borca itirazın da hukuki geçerliliği yoktur. İcra mahkemesince itirazın bu nedenlerle kaldırılmasına karar vermek gerekirken, yapılan itiraz geçerli kabul edilerek inceleme yapılması isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 66 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/36 md.)

Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.

Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden tatbika medar imzaların celbini istiyebilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: