2004 Sayılı İİK madde 65 GECİKMİŞ İTİRAZ

GECİKMİŞ İTİRAZ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/35 md.)
Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.
Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.
İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. Merci, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.
Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.
Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, merciden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

YARGITAY 12.HD. 2004/230 E.-2004/5417 K. İçtihat

Gecikmiş itiraz isteminde bulunan borçlunun, itiraza engel olan durumun ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içersinde,özürünü kanıtlar nitelikte belgelerle(Ör:resmi doktor raporu)birlikte icra hakimliğine başvurması, gecikmiş itiraz koşullarının oluşmadığı saptanması halinde, istemin tümden reddi gerekir.

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu adına gönderilen örnek 49 numaralı ödeme emrinin 7201 Sayılı Yasanın 35/son maddesi hükmüne göre 24.10.2002 tarihinde ve usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görülmektedir. Borçlunun İİK.nun 65. maddesinde koşulları belirtilen gecikmiş itirazı ile ilgili olarak mazeretini gösteren delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve dayanaklarını sunmadığı, bir başka değişle, gecikmiş itirazın koşullarının oluşmadığı tespit edilmekle, istemin tümden reddi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı olduğu gibi, kabule göre de, yasal dayanağı olmadığı halde şikayetçi yararına tazminata hükmedilmesi de isabetsiz bulunmuştur.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi İcra ve İflas Kanunu MADDE 65 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/35 md.)

Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. Merci, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.

Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.

Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, merciden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: