2004 Sayılı İİK madde 63 İTİRAZ SEBEPLERİ

2004 Sayılı İİK madde 63

İTİRAZ SEBEPLERİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./14. md.)
İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

YARGITAY 12.HD.2004/1721 E.-2004/7372 K. İçtihat

İcra dairesine yaptığı itirazda ” bu şekilde bir senet vermediğini”ileri süren borçlunun,yargılama aşamasında yaptığı “tahrifat” veya “ödeme” iddiaları artık dinlenemez.YARGITAY İLAMI
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
Borçlu icra dairesine yapmış olduğu itirazında senetteki imzayı inkar etmemiş, “bu şekilde bir senet vermediğini, faiz ve komisyon ücretinin yerinde olmadığını” itirazen bildirmiştir. Yargılama aşamasında ise alacaklının tarafı olmadığı ödeme belgesi ibraz etmiştir. İİK.nun 63. maddesi uyarınca itiraz genişletilemeyeceğinden yargılamada ileri sürdüğü tahrifat iddiası dinlenemeyeceğinden ve icra dairesine yapılan itirazlar yasal biçimde kanıtlanamadığından mahkemece sadece faize itirazın değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle alacaklının itirazın kaldırılması isteminin reddi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 63 :(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./14. md.)

İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: