2004 Sayılı İİK madde 75 BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI

2004 Sayılı İİK madde 75

BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/8 md.)
İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.
İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.

YARGITAY 17.HD.2003/4097 E.2003/5071 K. İçtihat

Ödeme emri usulüne uygun kendisine tebliğ olan borçlu sanık hakkında,süresinde mal beyanında bulunmaması halinde,mahkumiyeti yönünde hüküm kurulması gerekir.Mal beyanında bulunmamaktan sanık V_____Ö_____’in yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair AFYON İcra Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2002 gün ve 5497 esas 6645 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.4.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 74 DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

2004 Sayılı İİK madde 74

DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP  MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

YARGITAY 17.HD.2004/9388 E.-2004/10964 K. İçtihat

Mal beyanı dilekçesinde, İİK.nun 74. maddesinde öngörülen  nitelikte, borcunu ne şekilde ödeyeceğini ve geçim şeklini bildirmeyen borçlunun,usulüne uygun mal beyanında bulunduğundan söz edilemeyeceğinden mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirMal beyanında bulunmamaktan sanık R____S_____’nın yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair KAŞ İcra Ceza Mahkemesinden verilen 1.4.2004 gün ve 2004/12 esas 2004/16 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 14.9.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 73 HUSUSİ HÜKÜMLER

2004 Sayılı İİK madde 73

HUSUSİ HÜKÜMLER:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/44 md.)
Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipteki ödeme emirleri için 146, 147, 149b, 150, 150a; iflas yolu ile adi takipteki ödeme emirleri için 155 ve 156 ve kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usullerindeki ödeme emirleri için 168 ila 170 ve 171 ve 172. maddelerdeki hususi hükümler uygulanır.

2004 Sayılı İİK madde 72 MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI

2004 Sayılı İİK madde 72

MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/43 md.)
Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.
İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 72 MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI

2004 Sayılı İİK madde 72

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, Esas: 2007/11107, Karar: 2008/7581 İçtihat

Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız takibe itiraz edilmiş olmasına rağmen alacaklı henüz itirazın iptali davası ikame etmemiş ise bu aşamada borçlunun menfi tesbit davası ikame etmekte hukuki yararı olduğu kabul edilmelidir.”Dava, icra takibine konu edilen senet altındaki imzanın davacıya ait olmadığı iddiasına dayanan menfi tespit davasıdır.
Mahkemece, davacının imzaya itirazı üzerine icra takibinin durduğu cebri icra tehdidi altında bulunmayan davacı borçlunun menfi tespit davası açmakta korunmaya değer bir yararının olmadığı, duran takip üzerine alacaklı itirazın iptali davası açtığı zaman borçlu bu davaya karşı vereceği cevap dilekçesinde borçlu olmadığı savunmasında bulunabileceği, açılacak bir davada savunma olarak ileri sürülebilecek hususlar için ayrı bir tespit davası açmakta hukuki bir yararın olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 72 MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI

2004 Sayılı İİK madde 72

Yargıtay 13. H.D 2006/3913 E. 2006/8569K İçtihat

Bir alacak için başlatılan icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleşmesi, o alacak için açılan menfi tespit davasında borçlunun borcu ikrar ettiğine dair karine teşkil etmemelidir. Menfi tespit davasının davalısı konumundaki alacaklının alacağını ispat etmesi gerekir.Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, oğlu S.’nin ortaklarıyla birlikte bankadan kredi çekebilmeleri için teminat amaçlı boş senet imzalayıp verdiğini, kötü niyetli ortak V.’nin sonradan 200.000.000.000 TL. bedel üzerinden doldurularak takibe geçildiğini, hileli borçtan kurtulmak, korunmak için oğlunun iş arkadaşı davalı ile itimada dayanan bir borçlanma yaparak, borçlu imiş gibi icra müdürlüğünde aldatılarak işlem yaptırdığını, iradesinin serbest olmadığını, yeni prostat ameliyatı olup idrar torbası ile icra dairesine gittiğini takip talebine borç sebebi nakit karşılığı yazıldığını, gerçekte nakit alış verişi olmadığını, sonra taşınmazlarına haciz konulup kıymet takdir raporuna gelince olaya vakıf olduğunu ileri sürerek, Ağlasun İcra Müdürlüğünün 2005/15 sayılı takip dosyası ile davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının %40 tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 71 İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ

2004 Sayılı İİK madde 71

İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/42 md.)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/24105   K. 2005/947 İçtihat

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Borçlu Burhan Özkan alacaklı vekili ile birlikte 16.07.2003 tarihinde İcra Müdürlüğüne başvurarak, takibe konu borcu 20.11.2003 tarihinde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu husus da alacaklı vekili tarafından kabul edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 70 KARAR VE MÜDDET

2004 Sayılı İİK madde 70

KARAR VE MÜDDET

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/41 md.)
İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir.

YARGITAY 12.HD. 1973/11728 E.-1973/11360 K. İçtihat

İİK.70.madde hükmünce, İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18.madde hükmüne göre karar verir.Taraflar usulüne uygun davet edilmelerine rağmen,duruşmaya gelmez veya vekil göndermezlerse,HUMK.409.madde hükmü uygulanarak içlerinden birinin müracaatına deyin oturum ertelenir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 69 İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ

2004 Sayılı İİK madde 69

İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/40 md.)
İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.
İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.
Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.
Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, ayrıca 36 ncı madde hükümlerini yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/5 md.) Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.14) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir

YARGITAY 12.HD. 16481 E.-20679 K. İçtihat

İİK.66-69.maddeleri uyarınca,süresinde açılan borçtan kurtulma davası ile takibin kendiliğinden duracağı İİK.69/2-3. maddesinde açıkça öngörülmüş, bu durum doktrinde de  benimsenmiştir.(Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku cilt:1 baskı:1988 Sf:439)O halde;icra müdürlüğünün,maddede öngörülen teminatı yatıran borçlu lehine yaptığı takibin durdurulması işleminde bir usulsüzlük bulunmadığından,alacaklı şikayetinin reddine karar vermek gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 68 İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 68

 İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/38 md.)
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./16. md.) Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz.
Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.
İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.
Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: