2004 Sayılı İİK madde 61 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 61

 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/32 md.)
Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.
Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.
Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.
Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.
Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

YARGITAY 12.HD. 2004/8178 E.-2004/12688 İçtihat

İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi hükmünce; takip bir belgeye dayanıyor ise,belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. Bu husus İİK.nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup icra mahkemesince incelenmesi, aksi durumun tespiti halinde  ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekir.(Ayrıca Bknz: YHGK.02.02.2000 T.-2000/12-50 E.-2000/47 K.)YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belgeleri, takip talebine ekleyip icra dosyasına sunmadığı gibi bunların ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. İİK.nun 58/3. maddesi gereğince alacak bir belgeye dayanmakta ise belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesince tevdii mecburidir. Ayrıca HGK.nun 2.2.2000 tarih 2000/12-50 E. 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi gereğince takip bir belgeye dayanıyor ise belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu husus İİK.nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup icra mahkemesince incelenmesi gerekir. Bu durumda mahkemece ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 61 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/32 md.)

Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: