2004 Sayılı İİK madde 60 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 60

YARGITAY 12.HD. 2004/772 E.-2004/5655 K. İçtihat

İİK.nun 60/son madde hükmüne göre; iki nüsha olarak düzenlenen ödeme emrinin bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri ise icra dosyasına konulur. Nüshalar arasında fark bulunması halinde borçludaki muteber sayılır.O halde;
Takip konusu yabancı para alacağının harca esas değerinin takip talebi ile icra dosyasında ki ödeme emri nüshasında gösterilip,borçluya gönderilen ödeme emri nüshasında gösterilmemesi ödeme emrinin iptali sebebidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 17.11.2003 tarih ve 19396-22764 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 60/son madde hükmüne göre; iki nüsha olarak düzenlenen ödeme emrinin bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri ise icra dosyasına konulur. Nüshalar arasında fark bulunduğu taktirde borçludaki muteber sayılır. Bu kurallar ışığında somut olayın incelenmesinde alacaklının yabancı para alacağı üzerinden başlattığı takipte yabancı para alacağının harca esas değeri takip talepnamesi ve icra dosyasında bulunan ödeme emrinde (TL. karşılığı) gösterildiği halde, borçluya gönderilen örnek 163 ödeme emrinde bu zorunluluğa uyulmadığı görülmüştür.

Hal böyle olunca, İİK.nun 60/son maddesi hükmü gereğince aynı Kanunun 58/3. maddesi koşullarını taşımayan ödeme emrinin iptaline karar verilmesi doğru olduğundan icra mahkemesi kararının onanması gerekirken bu aşamada dosya içinde borçluya gönderilen ödeme emri bulunmadığından mahkeme kararının bozulduğu anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemiz 17.11.2003 tarih 2003/19396-22764 sayılı bozma kararının kaldırılarak, 20.6.2003 tarih 2003/1040-1099 sayılı Şişli İcra Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 7.880.000.-TL. onama harcı peşin alındığından mahsubuna, bakiye 2.220.000.-TL. harcın temyiz edenden alınmasına, 12.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 60 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/31 md.)

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.10; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.”

Emir:

1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.10; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,”

2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.10; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,”

3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı, Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vaki itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,

Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,

İhtarını,

4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, İhtiva eder.

Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: