2004 Sayılı İİK madde 59 TAKİP MASRAFLARI

2004 Sayılı İİK madde 59

TAKİP MASRAFLARI:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/4 md.)
Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.
Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2008/811 E., 2008/3599 K. İçtihat

İcra Müdürlüğü’nde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi zamanaşımını kesebilmesi için İİK.’nun 59. maddesi uyarınca masrafının yatırılmış olması gerekir. Yalnızca haciz talebinde bulunması zamanaşımını kesmez.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO.  : 2008/811
KARAR NO. : 2008/3599
TARİH     : 28.2.2008

Mahkeme kararının onanmasını mutazammın 25.10.2007 tarih, 15506-18485 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili takip dosyasında 02.10.2005 tarihinde borçlu hakkında haciz talep ettikten sonra 05.02.2007 tarihine kadar dosyayı işlemsiz bırakmış olup, 02.10.2006 tarihli haciz talebine ilişkin olarak gerekli masrafı yatırmamıştır. Alacaklı sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp işlemin zamanaşımını kesmesi için gerekli masrafın da ödenmesi gerekir. İcra Müdürlüğü’nde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi için İİK.’nun 59. maddesi uyarınca masrafının yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmediğinden en son işlem tarihi olan 24.05.2006 tarihinden sonra zamanaşımını kesen sebeplerin gerçekleştiği kabul edilemez. Bu nedenle İcra Mahkemesi’nce borçlunun zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi yerine reddi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken, mahkeme kararının onandığı anlaşıldığından borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

KARAR :  Borçlu vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 25.12.2007 tarih ve 2007/15506 E. – 2007/18485 K. sayılı onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi İcra ve İflas Kanunu MADDE 59 :(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/4 md.)

Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: