2004 Sayılı İİK madde 54 4 – TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE

2004 Sayılı İİK madde 54

YARGITAY 12.HD.  2004/24048 E.-2005/864 K. İçtihat

İİK.nun 54. maddesi gereğince, tutuklu veya hükümlüler aleyhine yapılan icra takibine mümessil tayini suretiyle devam edilebilir. Mümessil tayini vesayet makamına (ilgili mahkeme) ait olan hallerde, vasinin belirlenmesinden sonra ona tebligat yapılarak icra takibinin sürdürülmesi mümkündür. Yasanın emredici bu kuralına uyulmadan yapılan işlemler ise hükümsüzdürYARGITAY İLAMI
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İhalenin feshi talebi Medeni Usul Hukuku anlamında dava olmayıp “şikayet” niteliğindedir. Bu itibarla, karşı tarafın yanlış gösterilmesi veya hiç bildirilmemiş olmasının sonuca etkisi yoktur. İcra Hakimi şikayetle ilgili kişileri icra dosyasına göre saptama ve onları duruşmaya çağırıp görüşlerini alma ve varsa delillerini incelemekle yükümlüdür. Ayrıca, İİK.nun 54. maddesi gereğince, tutuklu veya hükümlüler aleyhine yapılan icra takibine, mümessil tayini suretiyle devam edilebilir. Mümessil tayini vesayet makamına ait olan hallerde vasinin belirlenmesinden sonra buna tebligat yapılarak icra takibinin sürdürülmesi mümkündür. Yasanın emredici bu kuralına uyulmadan yapılan işlemler ise hükümsüzdür.

Somut olayda, öncelikle ipotekli taşınmazların maliki olan Ö___ A____’e tayin edilecek vasinin ilgili mahkemesince atanması beklenmeli ve ona tebligat yapılarak yargılama sürdürülüp sonuçlandırılmalıdır. Yapılacak incelemede tebligat usulsüzlüğü yönündeki iddianın sadece ilgilisi tarafından ileri sürülebileceği göz önünde tutulmalı, vasinin bu yönde bir şikayeti olmadığı takdirde fesih isteminin reddine karar verilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı ve ihale alıcısı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi İcra ve İflas Kanunu MADDE 54 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/25 md.)

Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

5 – ASKERLİK HALİNDE:
MADDE 54/a.

(Ek madde: 18/02/1965 – 538/26 md.)

Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyenler hakkında takibe devam olunur.
Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: