2004 Sayılı İİK madde 50 II. YETKİ YETKİ VE İTİRAZLARI

2004 Sayılı İİK madde 50

II. YETKİ YETKİ VE İTİRAZLARI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. icra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/20276, Karar: 2003/23037 İçtihat

İcra takibinin dayanağı olan bonoda “ihtilaf halinde İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağı” belirtilmiştir. Mahkemelerin yetkisi ile ilgili kayıt, icra dairelerinin yetkisini de kapsar.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun katılmadığı duruşmada alacaklı davayı takip etmediğini söylemeyip, davanın reddini istediği için sair temyiz itirazları yerinde değildir. İcra takibinin dayanağı olan bonoda “ihtilaf halinde, İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağı” belirtilmiştir. Mahkemelerin yetkisi ile ilgili bu kayıt, icra dairelerinin yetkisini de kapsar. Alacaklı, borçlu hakkında başlatacağı takibi, HUMK.nun 9. maddesine göre genel yetkili olan borçlunun ikametgahı ve bononun düzenlendiği yer icra dairesinde yapabileceği gibi seçimlik hakkını yetki sözleşmesi düzenlenen İskenderun İcra Daireleri yönünde de kullanabilir.

O halde yetki itirazı reddedilip borçlunun sair itiraz nedenleri incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi İcra ve İflas Kanunu MADDE 50 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.

Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. icra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.

İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: