2004 Sayılı İİK madde 47 2 – HUKUKU AMME BORÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 47

2 – HUKUKU AMME BORÇLARI:

Para cezasiyle diğer hukuku amme borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hükmü mahfuzdur. Şu kadar ki, Devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder.

YARGITAY 12.HD. 2007/7379 E.-2007/8731 K. İçtihat

Borçlu limited şirket hakkında, alacaklı idare tarafından ecrimisil alacağına dayalı olarak icra takibinde bulunulup, 6183 Sayılı Kanuna göre yapılmış bir takip söz konusu olmadığından, bu alacağın şirketten tahsil edilememesi üzerine, bu defa şirket ortaklarına yönelinerek icra emri çıkarıldığı bir durumda, 6183 Sayılı Kanunun 31. maddesi de uygulanamaz.YARGITAY İLAMI
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
6183 Sayılı Kanunun 1. maddesi, akitten, haksız fiil ve haksız iktisaplardan, değerlerden dışında kalan ve amme hizmetleri tabikatından mütevellik olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında, bu kanunun hükümleri tatbik olunur. 6183 Sayılı Kanunun 35. maddesinde ise “limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabii tutulurlar” hükmü öngörülmüştür.

Ayrıca İİK.nun 47. maddesinde de “para cezası ile diğer hukuki amme borçlarının takibi hakkındaki kurumların hükmü metfundur. Şu kadar ki devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan alacakları hakkında bu kanun hükümleri cereyan eder” Yasal düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda alacaklı tarafından, borçlu şirket hakkında ecrimisil alacağına dayalı olarak icra takibinde bulunulmuş, daha sonra da bu alacağın şirketten tahsil edilmemesi nedeniyle şirket ortaklarına yönelinerek icra emri çıkarıldığı görülmektedir. Bu durumda borçlular hakkında idarece 6183 Sayılı Kanuna göre yapılmış bir takip bulunmadığından olayda aynı Kanunun 31. maddesinin uygulanma olanağı yoktur. O halde şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 47 :Para cezasiyle diğer hukuku amme borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hükmü mahfuzdur. Şu kadar ki, Devletin bir akitten veya haksız bir fiilden doğan alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder.

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: