2004 Sayılı İİK madde 45 REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 45

Yargıtay 12.H.D. 2009/24854 E.-2010/7094 İçtihat

MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZİncelenen Kararın Mahkemesi: Ayvalık İcra Hukuk Mahkemesi
Tarihi: 31.07.2009
Numarası: 2009/26-173 E.-K.
Dava türü: İcra takibine itiraz
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla, okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile yapılan takipte, Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3069 esas sayılı takip dosyasında borçluya örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda aynı alacakla ilgili olarak Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3158 esas sayılı takip dosyası ile de ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığını, İİK.nun 45. maddesi gereğince bu takip sonuçlanmadan yapılan ilamsız takibin mükerrer olduğunu ileri sürmüştür.

Mükerrerlik itirazı borca itiraz niteliğinde olup, İİK.nun 62.maddesi gereğince borçlunun bu itirazını yasal süresi içinde icra dairesine bildirmesi zorunludur. İcra mahkemesine yapılan bu başvurunun hukuki sonuç doğurmayacağından reddi gerekirken, işin esası incelenerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan   Üye               Üye        Üye         Üye
F.KADI   N.HACIMAHMUTOĞLU  N.ŞİMŞEK   Y.Z.AKSOY   N.TANLIK İcra ve İflas Kanunu MADDE 45 :Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir.

(Ek Fıkra: 21/2/2007-5582/1 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.

Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur.

İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.

(Ek fıkra: 27/5/1933 – 2228/1 md.; Mülga: 29/6/1956 – 6763/42 md.)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: