2004 Sayılı İİK madde 43 İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 43

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 1998/11165, Karar: 1998/12083 K. İçtihat

İİK m.43 hükmünce, aynı yasanın 67/4. maddesinde yazılı olan 6 aylık süreyi geçirmemek kaydı ile; alacaklı, haciz ve iflas yolu ile yapılan takip şeklini bir defaya özgü olmak üzere değiştirilebilir. Bu durumda borçluya, değiştirilen takip şekline ait ödeme emri tebliğ edilir. Önceki takibin kesinleşmiş olması veya itiraz üzerine durmuş bulunmasının bu işleme etkisi yoktur. Zira yeniden çıkarılan ödeme emrine karşı borçlunun itiraz hakkı vardır.”Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.09.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlular hakkında genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve 49 örnek ödeme emri 02.04.1998 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçluların süresinde takibe itiraz ettikleri ve icra müdürlüğünün 13.04.1998 tarihli kararı ile takibin durdurulduğu anlaşılmıştır. Alacaklı vekilinin 08.05.1998 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak İİK’nun 43. maddesi gereğince takip şeklini iflas yoluna çevirdiği tespit edilmiş, bu işleme yönelik şikayetin merciice kabul edilerek iflas ödeme emrinin iptal edildiği görülmüştür.

İİK’nun 43. maddesine göre, haciz veya iflas yolu ile yapılan takip şeklini alacaklı, bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilir. Bu durumda borçluya, değiştirilen takip şekline ait ödeme emri tebliğ edilir. Evvelki takibin kesinleşmiş olması veya itiraz üzerine durmuş bulunmasının bu işleme etkisi yoktur. Zira, yeniden çıkarılan ödeme emrine karşı borçlunun itiraz hakkı vardır. Mercii kararında sözü edilen Dairemize ait içtihatlar takip yolunun değiştirilmesi ile ilgili değildir. 19. Hukuk Dairesinin 13.04.1992 tarih ve 2723/1266 sayılı kararında sözü edilen ilkeler ise Dairemizce de aynen uygulanmakta olup somut olaya uygun bulunmamaktadır. Zira, alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren İİK’nun 67/4. maddesinde yazılı olan 6 aylık süreyi geçirmeden takip şeklini değiştirme talebinde bulunmuş, İİK’nun 43. maddesinin uygulanması bakımından da geçerli olan ilkeye aykırı hareket etmemiştir. O halde şikayetin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.11.1998gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 43 :(Değişik 18/2/1965 – 538/21 md.)
İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harc ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: