2004 Sayılı İİK madde 60 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 60

 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/31 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.10; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.” Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 60 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 60

YARGITAY 12.HD. 2004/772 E.-2004/5655 K. İçtihat

İİK.nun 60/son madde hükmüne göre; iki nüsha olarak düzenlenen ödeme emrinin bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri ise icra dosyasına konulur. Nüshalar arasında fark bulunması halinde borçludaki muteber sayılır.O halde;
Takip konusu yabancı para alacağının harca esas değerinin takip talebi ile icra dosyasında ki ödeme emri nüshasında gösterilip,borçluya gönderilen ödeme emri nüshasında gösterilmemesi ödeme emrinin iptali sebebidir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 59 TAKİP MASRAFLARI

2004 Sayılı İİK madde 59

TAKİP MASRAFLARI:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/4 md.)
Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.
Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2008/811 E., 2008/3599 K. İçtihat

İcra Müdürlüğü’nde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi zamanaşımını kesebilmesi için İİK.’nun 59. maddesi uyarınca masrafının yatırılmış olması gerekir. Yalnızca haciz talebinde bulunması zamanaşımını kesmez.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO.  : 2008/811
KARAR NO. : 2008/3599
TARİH     : 28.2.2008 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 58 V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 58

V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/30 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.” Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 58 V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 58

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Esas:  2010/22726 Karar: 2011/3180 İçtihat

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir Belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunamamaktadır. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyize tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir İİK 149. maddesi gereğince anılan belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunmamaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 58 V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 58

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2006/21782, Karar: 2006/24761 İçtihat

Takip talepnamesine ekli vekaletnamede alacaklı asilin açık adresi mevcut olduğundan; borçlunun çıkarlarını zarara uğratan bir durum söz konusu olmamakla bu husus, takibin ve icra emrinin iptalini gerektirmez.
Takip talebinde ve icra emrinde faizin başlangıç tarihi ve oranının gösterilmemiş olması icra emrinin iptalini gerektirmez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 57 IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ

2004 Sayılı İİK madde 57

IV. İCRA TEBLİĞLERİ İCRA TEBLİĞLERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/29 md.)
İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.
Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 56 TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ

2004 Sayılı İİK madde 56

TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/28 md.)
Takip talikleri esnasında müddetlerin cerayanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır

2004 Sayılı İİK madde 55 6 – BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE

2004 Sayılı İİK madde 55

6 – BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/27 md.)
Takip borçlunun mümessil tayin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır.
Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

2004 Sayılı İİK madde 54 4 – TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE

2004 Sayılı İİK madde 54

 

4 – TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/25 md.)
Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.
Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: