2004 Sayılı İİK madde 35 TAKİBİN BAŞLAMASI

2004 Sayılı İİK madde 35

TAKİBİN BAŞLAMASI :

Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/3323 E.-2005/7085 K. İçtihat

İİK.35.madde uyarınca,ilamın icrasına ilişkin takip İcra Dairesine tevdii ile başlayacağından, takip konusu ilamın takip sırasında kesinleşip kesinleşmediği,İcra Müdürlüğünce re’sen gözetilmesi gereken bir husus değildir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
İİK.nun 35.maddesi uyarınca ilamın icrasına ilişkin takibin İcra Dairesine tevdii ile başlayacağından takip konusu ilamın İcra Müdürlüğünce takip sırasında kesinleşip kesinleşmediğini re’sen gözetemeyeceğinin tabii bulunmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 8. YTL’sı onama harcına mahsuben 3.20. YTL’sı bakiye harcın temyiz edenden alınmasına, 04.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 35 :Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: