2004 Sayılı İİK madde 34 III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER : İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ

2004 Sayılı İİK madde 34

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ :

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebilir.

İlama müstenit olan icra takiplerinde bütün icra dairelerinin yetkili olduğu

Alacaklı ilamlı takip dosyasını yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isterse buna dair posta giderlerini icra müdürlüğüne vermek suretiyle yeni icra dairesine havale yapılır.Yeni icra dairesinden yeni esas no istenir ve ve bu şekilde dosya işlemden kaldırılarak alacaklıdan harç alınmaz.Sadece mahkeme tarafında verilen ilamlar değil aynı zamanda İİK 38 maddesinde ilam niteliğine haiz olan belgeler ile 1136 sayılı yasanın 35/A maddesi gereğince yapılan sulh anlaşmaları da ilamların icrası hükümlerine tabii olduğundan dolayı her icra dairesinden icrasının istenebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/8577, Karar: 2005/12724 İçtihat

Alacaklı, ilamlı icra takibine başladıktan sonra yerleşim yerini değiştirirse, ilamlı icra takibinin yeni yerleşim yerindeki icra dairesine havale edilmesini isteyebilirYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK m.34’ün 1. cümlesi gereğince, ilamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Bu nedenle alacaklı, ilamlı icra takibi için, herhangi bir icra dairesine başvurabilir. Alacaklı, ilamlı icra takibine başladıktan sonra yerleşim yerini değiştirirse, ilamlı icra takibinin yeni yerleşim yerindeki icra dairesine havale edilmesini isteyebilir (İİK’ nun Madde 34, c-2) (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı sahife 771).

Somut olayda, ilamlı icra takibi Trabzon İcra Dairesinde başlatılmış ve alacaklının 13.12.2004 tarihli talebi üzerine yeni yerleşim yeri olan Ankara İcra Dairesine gönderilmiştir. Bu işlemler, yukarıda yer alan kurallara uygundur.

İİK m.4 gereğince “…her icra mahkemesi hakimi, kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları incelemekle…” yetkili kılınmıştır. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralıdır. (HGK’ nun 21.03.2001 tarih, 2001/12-235 sayılı kararı).

Bu durumda, “işlemine karşı çıkılan” ve itiraz konusu yapılan Trabzon İcra Dairesi olduğuna göre, başvuruyu inceleme yetkisi Trabzon İcra Mahkemesi’ne aittir. O halde, işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 34 :İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: