2004 Sayılı İİK madde 30 BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR

2004 Sayılı İİK madde 30

BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR :

Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmağı emreder.Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lazımgelen masraf icra memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kafi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.
İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilamın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur.Bu emirde ilam hükmüne muhalefetin 343 üncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.
(Ek son fıkra: 17/7/2003-4949/9 md.) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/8908 E.-2005/12286 K. İçtihat

İlam gereğinin yerine getirilmesinden sonra,borçlunun aynı yere teras ve eklentileri yaptığı alacaklı tarafından ileri sürülüp,icra müdürlüğünce borçlunun müdahalesinin önlenmesine ilişkin verilen karar,”…yeni bir hüküm tesis edilmeden, eski hükmün tekrar infazı mümkün görülmediği” gerekçesiyle,icra mahkemesince iptal edilmiştir. Oysa İİK.30/son (…borçlu ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilam hükmü tekrar zorla yerine getirilir.) hükmünce, icra müdürlüğünün işleminde bir yanlışlık bulunmayıp,Mahkemece borçlu şikayetinin reddi yerine, kabulüne karar verilmesi isabetsizdirYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Ç____Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.06.2002 tarih ve 2000/368 Esas-2002/195 Karar sayılı ilamına dayanılarak, Ç____İcra Müdürlüğü’nün 2003/355 sayılı dosyası ile başlatılan takipte, ilam gereğinin 22.09.2003 tarihinde yerine getirilmesinden sonra, borçlunun yeniden aynı yere teras ve eklentileri yaptığının alacaklı vekilince ileri sürüldüğü ve İcra Müdürlüğünce 09.03.2005 tarihinde adı geçen yere gidilerek bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK.nun 4949 sayılı kanunla değişik 30/son maddesi “bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilam hükmü yerine getirildikten sonra borçlu ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilam hükmü tekrar zorla yerine getirilir” hükmünü içermektedir. Yasada öngörülen bu düzenleme karşısında icra müdürlüğünün 09.03.2005 tarihli işleminde bir yanlışlık bulunmamaktadır. Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 30 :Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmağı emreder.
Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lazımgelen masraf icra memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kafi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.
İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilamın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur.Bu emirde ilam hükmüne muhalefetin 343 üncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.
(Ek son fıkra: 17/7/2003-4949/9 md.) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: