2004 Sayılı İİK madde 26 TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ : 1 – BORÇLUNUN ELİNDE İSE

2004 Sayılı İİK madde 26

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ :
1 – BORÇLUNUN ELİNDE İSE:
(Değişik: 6103 S.K. m.41/2-b / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.

YARGITAY 12.HD.1997/1817 E.- 1997/2793 K. İçtihat

İİK.nun 26. maddesi 3.fıkrasına göre, gayrimenkule haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu,ayrıca hükme(yeniden dava açmasına) hacet olmaksızın, tekrardan çıkarılır.Bir başka ifadeyle, yeniden tecavüz halinde, alacaklı icra dairesinden tecavüzün men’ini aynı ilama dayalı olarak isteyebilirYARGITAY İLAMIYukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 4.2.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 3.6.1996 tarihli bilirkişi raporuna göre ilama uygun infaz yapıldığı anlaşılmakla, İİK.nun 26. maddesi 3.fıkrasına göre, gayrimenkule haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet olmaksızın yeniden çıkarılır. Yeniden tecavüz halinde alacaklı icra dairesinden tecavüzün men’ini aynı ilama dayalı olarak isteyebilir. Bu konuda bir şikayet olmamasına infazın mahkeme ilamına uygun yapılmış bulunmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA) peşin alınan 249.000. lira onama harcının mahsubuna, bakiye 180.000. lira harcın temyiz edenden alınmasına, 10.3.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 26 :(Değişik: 6103 S.K. m.41/2-b / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: