2004 Sayılı İİK madde 25 ÇOCUK TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 25

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/ 23332 Esas 2007/ 764 Karar İçtihat

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir.
Alacaklı bu ilama dayalı olarak çocuk teslimine ilişkin örnek 3 nolu icra emrini borçluya gönderebilir.Yargıtay 12.Hukuk Dairesi
Esas No: 2006/23332
Karar No: 2007/764
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir.
Somut olayda kesinleşen boşanma ilamında müşterek çocuk İ____ E____’n velayeti alacaklı anneye verilmiştir. Alacaklı bu ilama dayalı olarak çocuk teslimine ilişkin örnek 3 nolu icra emrini borçluya gönderebilir. İlamda ayrıca anne ile çocuk arasında şahsı münasebet tesisine yönelik hüküm bulunmasına gerek yoktur. Borçlunun bu yöne ilişkin şikayetinin reddi yerine örnek 3 nolu icra emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir İcra ve İflas Kanunu MADDE 25 :(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE DAİR İLAMİN İCRASI:
MADDE 25/a.

(Ek: 18/2/1965 – 538/15 md.)

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünun zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN İCRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI:
MADDE 25/b. 

(Ek: 17/7/2003-4949/7 md.)

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir..
Öte yandan borçlunun şikayeti kısmen kabul edildiğine göre alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması da isabetsizdir.
KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: