2004 Sayılı İİK madde 23 KANUNDAKİ ISTILAHLAR

2004 Sayılı İİK madde 23

KANUNDAKİ ISTILAHLAR:

((Değişik: 6103 S.K. m.41/2-a / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bu Kanunun uygulanmasında;
1. “İpotek” tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar üzerindeki hususî imtiyazları ve taşınmaz eklenti üzerine rehin muamelelerini,
2. “Taşınır rehni” tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri,
3. Sadece “Rehin” tabiri, “ipotek” ve “taşınır rehni” tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini,
ihtiva eder.
Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.
Diğer gemiler bu Kanun hükmünce taşınır sayılır.

YARGITAY 12.HD. 2007/4016 E.-2007/5893 K. İçtihat

Hapis hakkı kanundan doğan bir tür rehin hakkıdır. Zira İİK.nun 23/2. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “menkul rehni” terimi hapis hakkını da kapsar. Bu durumda, alacaklı takip konusu ilamda kendisi lehine edaya ilişkin bir hüküm tesis edilmediğinden kendisine tanınan hakkını taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin yolla İİK.nun 145. ve devamı maddeleri uyarınca takip konusu yapabilir YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı N____Ö____ borçlu hakkında başlattığı takipte, A____ Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.07.2006 tarih 2006/26-159 sayılı kararında kendisine tanınan 6.057.59 YTL’lık hapis hakkının ilamların icrası yolu ile tahsilini talep etmiştir. Borçlu şikayetinde kararda hükmolunan hakkın rehinli takip konusu yapılabileceğini ileri sürülerek takibin iptalini talep etmiştir.

Hapis hakkı kanundan doğan bir tür rehin hakkıdır. Zira İİK.nun 23/2. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “menkul rehni” terimi hapis hakkını da kapsar. Bu durumda, alacaklı takip konusu ilamda kendisi lehine edaya ilişkin bir hüküm tesis edilmediğinden kendisine tanınan hakkını taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin yolla İİK.nun 145. ve devamı maddeleri uyarınca takip konusu yapabilir.

Somut olayda, ilamda alacaklı lehine iyiniyetle yapmış olduğu inşaat ve değişiklikler nedeniyle rayiç bedel olan 65.057.59 YTL yönünden hapis hakkı tanındığı anlaşılmaktadır. Bu durumda yukarıda açıklandığı üzere, mahkemece verilmiş olan “kanuni rehin veya hapis hakkı tanınmasına” ilişkin ilama dayalı olarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılıp, İİK.nun 150/h maddesi uyarınca rehinli bu tür alacaklar için borçluya icra emri gönderilmesi gerekirken ilamda hapis hakkı sebebi ile alacaklı lehine edaya ilişkin bir hüküm bulunmamasına rağmen ilamların icrası yolu ile takip yapılması usulsüzdür.

Konuyla ilgili taraflar arasında sonuçlanan Ayancık İcra Mahkemesi’nin 2006/51-43 sayılı kararı Dairemizce takibin iptaline karar verilmesi gerekçesiyle bozulmuş bulunduğundan, mahkemece bu dosya da celp edilip birlikte değerlendirilerek, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 23 :((Değişik: 6103 S.K. m.41/2-a / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bu Kanunun uygulanmasında;

1. “İpotek” tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar üzerindeki hususî imtiyazları ve taşınmaz eklenti üzerine rehin muamelelerini,

2. “Taşınır rehni” tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri,

3. Sadece “Rehin” tabiri, “ipotek” ve “taşınır rehni” tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini,

ihtiva eder.

Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.

Diğer gemiler bu Kanun hükmünce taşınır sayılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: