2004 Sayılı İİK madde 22 İCRANIN DURDURULMASI

2004 Sayılı İİK madde 22

İCRANIN DURDURULMASI:

Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.

ŞİKAYETİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ

Şikayet takip hukukuna ilişkin bir kanun yolu olmakla birlikte;şikayet konusu işlem hakkında icranın durdurulması kararı uygulamak icra mahkemesi hakiminin takdirindedir.Şikayet konusu işlem ile ilgili icranın durdurması kararı verilmemişse; red kararına kadar satış işlemi dışında haciz ve muhafaza işlemleri yapılabilir

YARGITAY 12.HD. 2000/2901 E.-2000/3957 K. İçtihat

Tedbir kararı olmadığı sürece takip durmayacağı(İİK.169) gibi, İİK.22. madde hükmü gereği tetkik merciince karar verilmedikçe şikayet icrayı durdurmayacağı cihetle, kıymet takdirine yapılan itiraz zamanaşımını kesmezYARGITAY İLAMI  Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.2.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:  TTK.nun 730. maddesinin göndermesiyle uygulanması gerekli aynı Kanunun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler takdidi olarak sayılmış olup merci nezdinde itirazda bulunulmasının zamanaşımını kesen sebeplerden sayılmaz. İİK.nun 169. maddesi uyarınca tedbir kararı olmadığı sürece takip durmaz. Alacaklının takibi sürdürmesine engel bir halde yoktur. Ayrıca İİK.nun 22. madde hükmü gereği şikayet tetkik merciince karar verilmedikçe icrayı durdurmayacağı cihetle, kıymet takdirine yapılan itirazla zamanaşımı kesilmez. Merciin borçlu itirazının yukarda açıklanan ilkeler ve maddeler çerçevesinde değerlendirip hasıl olacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde İİK.nun 22. maddesine aykırı biçimde istemin reddi isabetsizdir.KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 7.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 22 :Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: