2004 Sayılı İİK madde 21 İCRA TEBLİĞLERİ

2004 Sayılı İİK madde 21

İCRA TEBLİĞLERİ:

(Değişik: 18/2/1965 – 538/13 md.)
İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir.
İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.
Adres değişikliği, yukarıdaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa tebliğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 inci maddesinden faydalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye mecbur olduğu gibi hakkında 343 üncü maddedeki ceza da uygulanır.

YARGITAY 12.HD. 1976/200 E.-1976/3997 K. İçtihat

İlam hükmünde sayılan(İİK.38)noterden düzenlenmiş borç senedine dayalı takipte, icra emrinin bu senette yazılı adrese gönderilmesinde esas itibariyle İİK. 21. maddesine aykırı bir durum yok ise de;
Borçlu şikayetinde alacaklının, noter senedinde yazılı adres değişikliğini tebligattan evvel bildiğini ve başka bir dosyadan yaptığı takip dolayısıyla bu yeni adrese tebliğ yaptırdığından bahisle, tebligatın usulsüzlüğünü iddia ettiğine göre, konunun bu açıdan incelenmesi gerekir. Şayet alacaklı tebligattan evvel yeni adresini biliyor ise, bu adresi ne şekilde öğrenmiş olursa olsun,icra emrini bu adrese tebliğ ettirmesi gerekir. Zira hakların kullanılmasına ilişkin genel iyiniyet kaidesiyle(MK.2) birlikte, yasa da(Teb.K.) borçlunun bilinen en son adresine tebligat yapılmasını emreder.Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 09/01/1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip İİK. 38. maddesinde yazılı ilam hükmünde sayılan noterden re’sen düzenlenmiş borç senedine dayanılarak yapıldığına göre, icra emrinin bu senette yazılı adresine gönderilmesinde esas itibariyle İİK. 21. maddesine aykırı bir durum yoktur. Ancak, borçlu şikayetinde alacaklının, noter senedinde yazılı adres değişikliğini tebligattan evvel bildiği ve yeni adresini 973/901 sayılı dosyada yaptığı takip dolayısıyla icra dairesine beyan ederek tebliğ yaptırdığı cihetle tebligatın usulsüzlüğünü iddia ettiğine göre konunun bu açıdan incelenmesi gerekir. Tetkik edilen icra takip dosyasında alacaklı vekilinin İİK.nun 21. maddesine dayanarak Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yapılmasına dair isteği icra memurunun 22/06/1974 tarihli kararı ile kabul edilerek 35. maddeye göre tebligat yapılması meşruhatı ile icra emri PTT İdaresine tevdi edilmiştir. İncelenen Kayseri İcra memurluğunun 973/901 sayılı dosyasında alacaklı banka, borçlu S.A.Ç. aleyhine alacağın tahsili için yaptığı takipte 25/03/1974 tarihli beyanındaki 35. maddeye göre yapılmasını istediği işleme bu tarih takaddüm etmektedir. Borçlunun yeni adresini tespit ettiğini bildirerek yeni adresini vermiş ve bu adrese usulü veçhile tebligat yapılmıştır. Bu duruma göre, alacaklı mukaddem tarihte borçlunun yeni adresini bildiğine göre, bu adresi ne şekilde öğrenirse öğrensin, şikayet konusunu teşkil eden icra takibi sırasında ve tebligattan evvel bildiği bu adrese icra emrini tebliğ ettirmesi gerekir. Hakların kullanılmasına ilişkin genel iyiniyet kaidesi bunu emrettiği gibi yasa da alacaklıya kendisinin bildiği borçlunun adresine tebligat yaptırmasını emreder. Bu nedenlerle tebligatın usulsüzlüğünün kabulü gerekir. Diğer yönden tetkiki olunan icra emrinin tebliğine ilişkin mazbatada 35. maddeye göre tebliğ edildiğine dair bir kayıttan başka meşruhat yoktur. Oysa 7201 sayılı Kanunun 35. maddesi bu tür tebligatın ne şekilde yapılabileceğini açıklamıştır. Buna göre tebligatın bir nüshasının kapısına yapıştırılması; diğer nüshasının da icra dairesinin divanhanesine asılmasını
gerektirir. Dosyada bu şekilde bir muamele yapıldığına dair belge veya herhangi bir tutanak bulunmadığı cihetle merciice kabul edilen tebligatında kanuna uygun olmadığından geçersiz sayılması gerekir. Bu halde 7201 Sayılı Kanunun 32. maddesi gözönünde tutularak borçlunun bildirdiği ıttıla tarihinin tebliğ tarihi kabulü ve bunun en geç itiraz dilekçesinin verildiği 04/09/1974 tarihi olması gerekeceğinden 7 günlük süre içinde yapılan itiraz ve şikayetlerin esası incelenmek, sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekirken itirazın süresi içinde yapılmadığının kabulü isabetsiz temyiz itirazı yerinde görüldüğünden mercii kararının İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428 nci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 01/04/1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 21 :(Değişik: 18/2/1965 – 538/13 md.)

İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir.

İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.

Adres değişikliği, yukarıdaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa tebliğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 inci maddesinden faydalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye mecbur olduğu gibi hakkında 343 üncü maddedeki ceza da uygulanır.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: