2004 Sayılı İİK madde 38 İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER

2004 Sayılı İİK madde 38

İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)
Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

YARGITAY 12 H.D 2005/16843 K.2005/20657 İçtihat

Asıl borçlu hakkında takip kesinleşmedikçe icra kefili hakkında da icra takip işlemlerine devam edilemeyeceği.

İİK’nun 38.maddesi gereğince icra dairesinden kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabiidir.Ancak usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan asıl borçlu yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline de icra emri çıkarılamayacağı gibi,borç miktarının kesinleşmemesi halinde de kefil hakkında takibin devamı mümkün değildir.Somut olayda kefil açısından haciz işlemi uygulanması için adı geçene icra emri gönderilmesi zorunludur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 37 HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ

2004 Sayılı İİK madde 37

HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ :

İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olupta alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

Yabancı Devlet , dolayısıyla Büyükelçililiklerinin mallarına haciz konulması hakkında

Bilindiği gibi yabancı devlet veya büyükelçiliklerin mallarına (bankalardaki parasal hesapları dahi) haciz işlemi uygulanamayacağı hususu; devletin hükümranlık hakları, devletlerarası teamül, Viyana sözleşmesi esaslarıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 36 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

2004 Sayılı İİK madde 36

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.
Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.
Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

YARGITAY 12.HD. 2003/9019 E.-2003/11702 K. İçtihat

İlamın takibe konulmasından sonra,borçlu tarafından “ilamın temyiz edilip teminat yatırılarak tehir-i icra kararı alındığı,ilamın müstakil takip konusu yapılamayacağı” gerekçesiyle takibin iptali isteminde; İİK.nun 36. maddesi gereğince,Yargıtay’dan icranın geri bırakılması yönünde karar getirilmek üzere borçluya mühlet verilmesi halinde takibin durdurulması gerekirken, doğrudan takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 35 TAKİBİN BAŞLAMASI

2004 Sayılı İİK madde 35

TAKİBİN BAŞLAMASI :

Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/3323 E.-2005/7085 K. İçtihat

İİK.35.madde uyarınca,ilamın icrasına ilişkin takip İcra Dairesine tevdii ile başlayacağından, takip konusu ilamın takip sırasında kesinleşip kesinleşmediği,İcra Müdürlüğünce re’sen gözetilmesi gereken bir husus değildir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 34 III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER : İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ

2004 Sayılı İİK madde 34

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ :

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebilir.

İlama müstenit olan icra takiplerinde bütün icra dairelerinin yetkili olduğu

Alacaklı ilamlı takip dosyasını yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isterse buna dair posta giderlerini icra müdürlüğüne vermek suretiyle yeni icra dairesine havale yapılır.Yeni icra dairesinden yeni esas no istenir ve ve bu şekilde dosya işlemden kaldırılarak alacaklıdan harç alınmaz.Sadece mahkeme tarafında verilen ilamlar değil aynı zamanda İİK 38 maddesinde ilam niteliğine haiz olan belgeler ile 1136 sayılı yasanın 35/A maddesi gereğince yapılan sulh anlaşmaları da ilamların icrası hükümlerine tabii olduğundan dolayı her icra dairesinden icrasının istenebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/8577, Karar: 2005/12724 İçtihat

Alacaklı, ilamlı icra takibine başladıktan sonra yerleşim yerini değiştirirse, ilamlı icra takibinin yeni yerleşim yerindeki icra dairesine havale edilmesini isteyebilirYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK m.34’ün 1. cümlesi gereğince, ilamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 33 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

2004 Sayılı İİK madde 33

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI :

(Değişik : 18/2/1965 – 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 33 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

2004 Sayılı İİK madde 33

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurulu, Esas: 1939/15, Karar: 1940/70 İçtihat

Dava müruru zamanının katı  sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır.
Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 32 II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI : İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 32

II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI :
İCRA EMRİ VE MUHTEVASI :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/16 md.)

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.7) “Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/23319 E.-2005/25635 K. İçtihat

İİK.32.madde içeriğinde,icra emriyle birlikte dayanağı ilamın da borçluya gönderileceğine dair yasal bir düzenleme yoktur.Bu nedenle,icra emrine dayanak ilam sureti eklenmediğinden bahisle icra emrinin iptali yönünde ki şikayetin,genel haciz yoluyla yapılan takiplerde uygulanması gereken İİK.nun 58 ve 61.maddelerindeki prosüdürün gerekçe gösterilerek kabulü isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamların icrası yoluyla icra takibinde bulunulduğu borçlu vekilince İcra Mahkemesine başvurularak icra emrine dayanak ilam sureti eklenmediğinden bahisle icra emrinin iptaline karar verilmesinin istendiği, Mahkemece de istem doğrultusunda karar verildiği anlaşılmaktadır. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , , . 1 Comment »

2004 Sayılı İİK madde 32 II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI : İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 32

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2007/22004 K: 2008/132 İçtihat

İcra Müdürünün İlama Aykırı Davrandığı İddiası Şikayet NiteliğindedirMahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı A.Ç. vekili tarafından borçlu hakkında başlatılan takibin dayanağı E. İş Mahkemesi’nin 25.11.2006 tarih ve 2004/1313 E. 2006/787 K. sayılı ilamıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 31İRTİFAK HAKLARINA MÜTEDAİR İLAMLAR

2004 Sayılı İİK madde 31

İRTİFAK HAKLARINA MÜTEDAİR İLAMLAR :

(Değişik: 6103 S.K. m.41/2-d/ Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur.

 

%d blogcu bunu beğendi: