2004 Sayılı İİK madde179 SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI

2004 Sayılı İİK madde179

SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./49. md.)
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde179 SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI

2004 Sayılı İİK madde179

YARGITAY 19.HD.  2009/1340 E.-2009/4479 K. İçtihat

İflasın ertelenmesi talebinde, mahkeme öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını tespit etmeli, borca batık durumda ise ıslahının mümkün bulunup bulunmadığını incelemeli, erteleme talebi İİK.nun 166/2. maddesinde öngörülen usulle ilan edilerek, ilan üzerine alacaklıların itirazı mevcutsa bu itirazlar değerlendirilerek erteleme koşullarının mevcut olup olmadığı saptanmalıdır.
Bu bağlamda her ne kadar İİK.nun 179. ve TTK.nun 324. maddesinde,erteleme isteminin ilanına ilişkin bir düzenleme bulunmasa da, durumun TTK.nun 324. maddesi uyarınca mahkemeye bildirmesi yeterli olup, bu durum kamu düzenini ilgilendirdiğinden, HUMK.nun 415/2. maddesi uyarınca işlem yapılarak talebin ilanı gerekirken, davacının ilanları yaptırmadığı gerekçesiyle iflasına karar verilemez.Hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde178 BORÇLUNUN MÜRACAATİYLE

2004 Sayılı İİK madde178

 BORÇLUNUN MÜRACAATİYLE:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/93 md.)
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/37 md.) İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe iflasa karar verilemez.
(Ek fıkra: 09/11/1988 – 3494/37 md.) İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
İflasa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da kalanı muaccel ve vadesi bir sene içinde hulül edecek diğer borçlarını ödemeye yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek iflasını istemeye mecburdur.

2004 Sayılı İİK madde177 DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLAS EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLAS

2004 Sayılı İİK madde177

DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLAS ALACAKLININ TALEBİ:

Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi borçlunun iflasını isteyebilir.
1 – Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz, taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle kaçar, alacaklıların haklarını ihlal elen hileli muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs eder yahut haciz yoliyle yapılan takip sırasında mallarını saklarsa;
2 – Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
3 – 301 inci maddedeki hal varsa;
4 – İlama müstenit alacak icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse
Türkiye’de bir yerleºim yeri veya mümessili bulunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır.
(Ek fıkra: 09/11/1988 – 3494/36 md.) Bu Kanunun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası burada da uygulanır.

2004 Sayılı İİK madde176 İSTİRDAT DAVASI

2004 Sayılı İİK madde176

 UYGULANACAK HÜKÜMLER

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/91 md.)
156 ncı maddenin son fıkrası ile 157 ila 166 ncı madde hükümleri burada da uygulanır.
C MÜŞTEREK HÜKÜMLER ALACAKLI VE BORÇLUYA VERİLECEK BELGELER: MADDE 176/a.
(Ek madde: 18/02/1965 – 538/92 md.)
İcra dairesi 60 ve 64 üncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir nüshasını verir.
Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde175 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI

2004 Sayılı İİK madde175

İSTİRDAT DAVASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/90 md.)
İflas takibine itiraz etmemesi yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödeyen kimse 72 nci madde uyarınca geri almak hakkını haizdir.

2004 Sayılı İİK madde174 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI

2004 Sayılı İİK madde174

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/89 md.)
Alacaklı, borçlunun itiraz ve şikayetinin kaldırılmasını ve iflasına karar verilmesini ticaret mahkemesinden istiyebilir. Mahkeme 158 inci madde uyarınca iflas davasını karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde173 İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

2004 Sayılı İİK madde173

İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/88 md.)
Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini istiyebilir.
(Ek fıkra: 09/11/1988 – 3494/35 md.) İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.
Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme mazereti yerinde görürse iflas davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde173 İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

2004 Sayılı İİK madde173

Yargıtay 11.HD 1.10.1979 E. 1979/4108 K. 1979/4306 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1979/4108

K. 1979/4306

T. 1.10.1979

• TEMYİZ ( İflasın Ertelenmesi Kararı )

• İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Temyiz )

• TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar )

2004/m.179,173

6762/m.324

1086/m.427

ÖZET : Ticaret Yasası Hükümlerine göre verilen “iflasın ertelenmesi” kararı, şirket alacaklılarınca temyiz edilebilir. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen kararlar ise nihai kararlardan değildir ve bu tür kararların temyiz kabiliyeti yoktur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde172 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

2004 Sayılı İİK madde172

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/87 md.)
Ödeme emrine itiraz veya şikayet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikayetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur.

%d blogcu bunu beğendi: