2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

YARGITAY 12.HD.1994/4030 E.-1994/4584 K. İçtihat

Borçlu tebligat süresinden feragat ederek, aracına fiilen haciz konmasını kabul etmiştir. İİK.20.madde uyarınca,her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir ise de,yine aynı madde uyarınca bu kabul, ancak icra dosyasındaki tarafları bağlar,3. şahıslara etkisi yoktur.

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkik Alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.3.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 20. maddesi uyarınca bu konuda tayin edilen müddetler değiştirilemez. Aksine olan sözleşmeler geçersizdir. Ancak herhangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme, 3. şahısları etkilemez. Somut olayda borçlu tebligat süresinden feragat ederek, aracına fiilen haciz konmasını kabul etmiştir. Bu kabul, icra dosyasındaki tarafları bağlarsa da 3. şahıslara etkisi yoktur. İcra müdürünün aksine olan kararının kaldırılmasına karar vermek gerekirken, şikayetin reddi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 12.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 20 :Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: