2004 Sayılı İİK madde 19 MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ

2004 Sayılı İİK madde 19

Yargıtay 12. HD 2004/25934E. 2005/3423K. İçtihat

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter

İİK’ nun 19/3. maddesi hükmü gereğince “bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter” Somut olayda borçluya gönderilen örnek 163 no’lu ödeme emri 03.08.2004 tarihinde tebliğ olunmuş (sürenin son günü tatile rastladığından) 09.08.2004 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvurunun yukarıda açıklanan madde gereğince İİK’ nun 168/5. madde de gösterilen yasal 5 günlük süre içerisinde olduğu tespit edilmiştir. O halde, icra mahkemesince işin esasının incelenmesi gerekirken süre aşımından dolayı istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir. SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Kıymetli Meslektaşlarıma Yararlı Olması Dileğiyle İcra ve İflas Kanunu MADDE 19 :(Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)

Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: