2004 Sayılı İİK madde 19 MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ

2004 Sayılı İİK madde 19

MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)
Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.
Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.
Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.
Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.

YARGITAY 12.HD. 2006/546 E.-2006/3419 K. İçtihat

İİK.19 madde uyarınca, somut olayda(İİK.nun 168/5.) belirtilen yasal itiraz süresi(5 gün)tatil gününe rastlamakta olup, tatili takip eden ilk iş günü  yapılan itiraz süresindedirYARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu hakkında bonoya dayanılarak takip yapılmış ve adı geçene 10 örnek no’lu ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme emri borçluya 04.10.2005 tarihinde tebliğ olunmuş, İİK.nun 168/5. maddesinde belirtilen yasal 5 günlük itiraz süresi içinde yetkiye, borca, faize itiraz olunmuştur. İtiraz süresinin son günü tatile rastladığı için tatili takip eden ilk iş günü itiraz yapılmıştır. İİK.nun 19. maddesi “gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz. Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takip eden günde biter. Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.” hükmünü içermektedir.

Anılan hükme göre, somut olayda, tatili takip eden 10.10.2005 tarihinde yapılmış olan itiraz süresinde olup, işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 19 :(Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)

Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: