2004 Sayılı İİK madde 18 YARGILAMA USULLERİ

2004 Sayılı İİK madde 18

YARGILAMA USULLERİ :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/11 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.6) “İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.”
Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.

İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.

Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir.Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir.Öncelikle şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapılmasına karar verilmişse taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamanın sonuçlandırılması gerekir.Şikayet konusu işlem hakkında yargılamanın sonucunda icra inkar tazminatına da hükmedilemez.Çünkü icra inkar tazminatı teknik ve itirazın iptali davalarına özgü bir tazminat türü olup, ayrıca İİK 18.madde de icra inkar tazminatı yada tazminat hususunda yasada bir açıklık yoktur.Bu nedenle şikayet konusu işlem hakkında yapılan yargılamada icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: