2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

YARGITAY 12.HD. 1976/3923 E.-1976/5827 K. İçtihat

Borçlu, hakkında ilama dayalı yapılan takipte, başka bir icra dosyasında ki alacağının takasını istemiştir.BK.167. maddesi hükmüne dayanma yetkisi bulunan borçlu, irade beyanını icra dosyasında açıklandığına göre,merciice dosyalar celp edilerek,takas def’inin esası hakkında bir karar verilmesi,İİK. 17. madde hükmünün de bir gereğidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararı alacaklı vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12/04/1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında ilama dayanılarak takip yapılmış ve borçlu diğer bir icra dosyasında alacaklıda mevcut alacağının takasını istemiştir. Bu istek merciin bozulan kararında belirtildiği ve hile İİK. 33. maddesinde yazılı itfa def’ini tazammun eder ve 71. maddeye göre de bu hususta tetkik merciinin karar vermesi lazımdır. Takas şartlarını BK.nun 118. maddesi hükümlerinde 122. madde irade eylemiştir. İrade beyanı icra dosyasında açıklandığından merciice dosyalar celp edilerek temlike ilişkin borçlunun BK.nun 167. maddesi hükmüne dayanma yetkisi de bulunduğu cihetle merciice bu hususlar gereği gibi tespit edilerek takas def’inin esasına karar verilmesi aynı zamanda İİK. 17. maddesi hükmü gereğidir. Bu itibarla işin sürüncemede bırakılmasını doğuracak şekilde takas talebinin incelenmesinin icra memurluğuna bırakılması şeklinde karar verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde görüldüğünden temyiz olunan mercii kararının İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10/05/1976 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 17 :Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.

Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: