2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2009/19134, Karar: 2010/174 İçtihat

Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen kişiye tebliğ edilen ödeme emri yok hükmündedir ve her hangi bir sonuç doğurmaz. Bu şekilde tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayet İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresizdir.”Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili bonoya dayalı olarak, Ö____ Hazır Beton ve Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., N____ İnş. ve Tic. Ltd. Şti., M____, İ____ ve M____ aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 14.01.2008 tarihinde icra takibine geçmiş, adı geçen borçlulara örnek 10 nolu ödeme emri tebliğ edilmiştir. Daha sonra 02.04.2008 tarihinde, Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/17 D.Iş Esas, 2008/14 Karar sayılı 28.02.2008 tarihli ihtiyati haciz kararını sunarak, hakkında ihtiyati haciz kararı verilen muteriz N____’a ödeme emri tebliğini talep etmesi üzerine icra müdürlüğünce talebin kabul edilerek 02.04.2008 tarihinde düzenlenen örnek 10 ödeme emrinin 04.04.2008 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçenin ise 08.04.2008 tarihinde imzaya itiraz ederek icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.

Bu durumda ödeme emrinin muteriz borçluya tebliğ edildiği 04.04.2008 tarihi itibariyle 08.04.2008 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvuru İİK’nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal süre içindedir.

Öte yandan, alacaklı, bonoda avalist konumunda olan kişi hakkında takip yapabilir ise de, bunu ya başlangıçta esas borçlu ile birlikte aynı takip dosyasından veya onun hakkında ayrı bir takip yaparak daha önce başlatmış bulunduğu takiple birleştirerek yürütebilir. Somut olayda 14.01.2008 tarihli takip talebinde N____ borçlu olarak gösterilmediğinden, hakkında usulüne uygun takip talebi bulunmayan adı geçene daha sonra tebliğ edilen ödeme emri yok hükmünde olup, her hangi bir sonuç doğurmaz. Bu şekilde tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayet de İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresizdir.

Bu nedenle mahkemece anılan hususun re’sen göz önüne alınarak muteriz N____’a tebliğ edilen 02.04.2008 tarihli ödeme emrinin iptali yerine, istemin süre aşımı nedeniyle reddi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 16 :(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: