2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

ŞİKAYET VE ŞARTLAR

(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

ilama aykırı takip-dosyanın infazen kaldırılmış olması- süresiz şikayet

İlama aykırı takip yapıldığında süresiz şikayet yoluna gidilebilir. “Takibe konu 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/861 E. – 2004/393 K. s. ilamın hüküm kısmının 2.maddesinde açılan istirdat davasına ait olarak sair davalılardan alacağın ayrı ayrı miktar ve isim belirlenerek hüküm altına alındığı borçlu Ahmet Lemi Suskan aleyhine açıkça bir hüküm tesis edilmediği anlaşılmış olmakla borçlu hakkında ilamda belirtilen alacağa ait olarak ilamlı takip yapılamazMahkemece, şikayetin bu sebeple kabulü ile takibin iptal edilmesine karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  Esas : 2005/3467  Karar : 2005/7447)Şikayet yoluna gidilmesi durumunda dosyanın infazen işlemden kaldırılması da şikayet hakkını düşürmez. “Somut olayda gözlendiği gibi takip istirdat ilamına ait olarak yapılmış, dosya infazen işlemden kaldırılmış olsa dahi borçlunun yukarda açıklanan madde koşullarında dosya hesabını şikayete hakkı olduğu gibi icra mahkemesi de, icra müdürünün bu konuda vereceği olumlu veya olumsuz kararı denetlemeye görevlidir. Açıklanan sebeplerle işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken borçlu şikayetinin, istirdat davası niteliğinde yorumlanarak görevsizlik sebebiyle şikayetin reddi isabetsizdir” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2005/9013 Karar : 2005/12503)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: