5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Esas: 2009/24071, Karar: 2012/1238 İçtihat

Yediemin sanık, eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli malları satarak tasarruf ettiğini savunmuş ise de; sanığın, evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini icra müdürlüğüne bildirmemesi ve böylece eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi sebebiyle 5237 S.K. m.289/3’te düzenlenen suçu işlediği kabul edilmelidir.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yediemin sanığın eşine ait hacizli malları adresinde muhafaza etme ve aynı adreste iade ile yükümlü bulunduğu, tekrar haciz için aynı adrese gidildiğinde adresteki hacizli malların da olduğu eşyaların taşınmış olduğunun tespit edildiği, sanığın hacizden sonra eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli malları satarak tasarruf ettiğini savunduğu, bu savunmasının da eşi olan tanık tarafından doğrulandığı anlaşıldığından, sanığın evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini İcra Müdürlüğü’ne bildirmeyerek eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi eyleminin TCY’nın 289/3. maddesindeki suçu oluşturacağı ve önödemeye tabi olan bu suçtan usulünce sanığa önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş ve katılan M____ C____ vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Türk Ceza Kanunu MADDE 289 :(1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: