5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

T.C YARGITAY 4.C.D. 2008/1732 E. 2009/7283 K. İçtihat

Sanığın tebligata karşın mahcuzu satış mahalline geçerli bir özrü olmaksızın getirmeme eyleminin 5237 sayılı TCY’nin 289. maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden, < mahcuzun halihazır sanıkta bulunduğu teslimden kaçınmanın yeni Ceza Yasasında suç oluşturmadığı, yediemin olan sanığa da masraflar için avans verilmediği> gerekçeleriyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCY’nin kapsamında serbest hareketli suç olarak düzenlenen ile korunan hukuksal yarar, kamu idaresince yediemine verilen muhafaza görevinin Yasaya uygun yapılması, bu suretle kamu hizmetlerinin düzen içinde yürütülmesidir. Bir suç yalnızca hacizli veya rehinli malı sahibine ya da başkasına vermek, satmak, niteliğini değiştirmek, zarar vermek, bozmak, tüketmek gibi icrai eylemlerle işlenebileceği gibi, yöntemince yapılan tebligata karşın idareyi bilgilendirmeden veya herhangi bir mazeret sunmadan teslim etmemek ya da teslimden kaçınmak gibi ihmali davranışla da işlenebileceği gözetilip; sanığın tebligata karşın mahcuzu satış mahalline geçerli bir özrü olmaksızın getirmeme eyleminin 5237 sayılı TCY’nin 289. maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden, <… mahcuzun halihazır sanıkta bulunduğu teslimden kaçınmanın yeni Ceza Yasasında suç oluşturmadığı, yediemin olan sanığa da masraflar için avans verilmediği…> gerekçeleriyle beraat kararı verilmesi;

KARAR : Bozmayı gerektirmiş ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 289 :(1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: