Yargıtay Haziran Ayı Ceza Genel Kurul Karar Özetleri

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/2-168

K. 2012/1776

T. 18.09.2012

·         Suça Sürüklenen Çocuk

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Seçenek Yaptırımlara Çevirme Zorunluluğu

ÖZET : Kısa süreli hapis cezasına mahkum olan çocuk sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanma koşullarının TCY’nın 50.maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevirme kararından önce değerlendirilmesi gerekir.

Koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi veya açıklanması geri bırakılan hükmün 5271 sayılı CYY’nın 231.maddesinin 11.fıkrası uyarınca açıklanması sırasında 5237 sayılı TCY’nın 50/3.maddesinde yer alan seçenek yaptırımlara çevirme zorunluluğu mahkemece değerlendirilmelidir.

(5237 s. TCK m.50/3)

(5271 s. CMK m.231/7-11)

 

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-549

K. 2012/1831

T. 04.12.2012

·         Dolaylı Yağma

 • Yağmaya Dönüşen Hırsızlık
 • Hırsızlık Suçunun Tamamlanması
 • Gerçek İçtima Hükümleri

ÖZET : Sanığın, mağdurun iş yerinden aldığı cep telefonu ile kesintisiz bir takip olmaksızın 250 metre kadar uzaklaşarak, suça konu telefonu hakimiyet alanına geçirdiğinden hırsızlık suçu tamamlanmıştır. Dolayısıyla, cep telefonunu sanığın arka cebinde görerek geri almak isteyen mağduru bıçakla tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralayan sanığın bu eylemi, 5237 sayılı TCK’da dolaylı yağma düzenlemesine yer verilmemiş olması nedeniyle, tamamlanmış olan hırsızlık suçunu yapmaya dönüştürmeyip, hırsızlık suçunun yanında ayrıca kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır.

(5237 s. TCK m.86,141,142,148)

(765 s. TCK m.491/1-5,492,493,495/2)

 

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2010/5307

K. 2012/8593

T. 22.11.2012

·         Taksirle Ölüme Neden Olma

 • Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç
 • Delil Yetersizliği

ÖZET : Adli Tıp Kurumu raporunda, “hipertansiyon hastası olan maktulenin kafasındaki kırığın, doğrudan künt cisimle vurulması ile oluşabileceği gibi, şiddetle düşme veya düşürülme neticesinde başını sert zemine çarpması ile de oluşabileceği, bu hususlar arasında tıbben ayrım yapılamayacağı” tespitlerine yer verilmesi karşısında, olay günü maktule ile arasında geçen sözlü  tartışma dışında, maktuleye vurduğuna, onu itip yere düşürdüğüne ilişkin mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmayan sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 23,85)

 

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4479

K. 2013/1490

T. 26.02.2013

·         Kasten Öldürme

 • Haksız Tahrik

ÖZET: Sanığın arkadaşı ve komşusu olup, resmen evli bulunan maktulün, sanığın eşiyle yoğun bir şekilde telefonla karşılıklı görüşüp, mesajlaştığı, olay günü akşamüzeri evine gelen sanığın, salonda maktulü eşiyle birlikte gördüğü, eşiyle arasında ilişki olup olmadığını öğrenmek isteyen sanığın sorularına cevap vermeyen maktulün sanığa küfredip darp etmeye çalıştığı sırada maktulü öldürdüğü olayda, maktulden sanığa yönelen söz veya davranışların ulaştığı boyut dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 29,81)

 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/306

K. 2013/4971

T. 12.03.2013

·         Karşılıksız Yararlanma

 • Etkin Pişmanlık
 • Adli Sicilde Mahsus Sisteme Kayıt

ÖZET: 6352 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen mahkumiyet hükümleri ile ilgili olarak, uyarlama yargılaması sonucu 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2.maddesi gereğince verilen kararların 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca adli sicile kaydedilmesi gerektiği ancak 6352 sayılı Yasanın Geçici 2.maddesinin 2.fıkrası uyarınca verilen kararların 6352 sayılı Yasanın 84.maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 168. Maddesine eklenen 5.fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünden sanığın kaç kez yararlandığının denetlenmesine olanak sağlayan ve 6352 sayılı Yasanın 103.maddesi ile 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6.maddesine eklenen 2.fıkra kapsamında adli sicile kaydedilmesi gereken kararlardan olmadığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 163/3, 168/5)

(5352 s. Adli Sicil K. m. 4/2,6/2)

(6352 s. Y. Geçici m. 2/2)

 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/25919

K. 2013/5550

T. 18.03.2013

·         Seçenekli Yaptırım

 • Temel Cezanın Belirlenmesinde Gerekçe
 • Adli Para Cezasına Çevirme Yasağı

ÖZET: Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde; öncelikle hapis ya da adli para cezasının neden seçildiğine daha sonra ise alt ve üst sınırlar arasında takdir edilen ceza miktarına ilişkin yasal ve yeterli gerekçe gösterilerek temel cezanın belirlenmesi gerektiği ve hapis cezasına hükmedilmesi halinde bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.50/2,61,125/1-3-a)

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2011/39144

K. 2012/40439

T. 29.11.2012

·         Anız Yakma

 • Yangın Çıkış Nedeni
 • Eksik İnceleme

ÖZET: Dört yönden şahıs arazileriyle çevrili olmasına rağmen sadece sanığın arazisinde yangın çıkması ve tarlaların temizlenmesi amacıyla anızların bu mevsimde yakılması karşısında komşu tarla sahipleri, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinin de beyanlarına başvurulup, yangının çıkış nedeni yönünden bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği gözetilmelidir.

(6831 s. OK m. 76/d, 110/2)

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17131

K. 2013/15825

T. 15.04.2013

 

·         Kasten Silahla Yaralama

 • Kemik Kırılması veya Çıkık
 • Fikri İçtima
 • Cezanın Belirlenmesi

ÖZET: Katılanı önce bıçakla bacağından ve elinden, ardından kafa atıp burun kemiği kırığı oluşacak şekilde yaralayan sanığın, kemik kırığı yaralanmasının bıçaktan kaynaklanmadığının anlaşılması karşısında; TCK’nın 44.maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı sorumlu tutulması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s.TCK m.44,86/3-e,87/3)

 

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/5233

K. 2012/5399

T. 07.03.2012

 

·         Gizliliğin İhlali

 • Soruşturmanın Gizliliği
 • Basın Özgürlüğü
 • Haber Verme Hakkı

ÖZET: Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçuyla; adliyeye ilişkin yararlar, adil yargılanma, soruşturmanın amacına uygun biçimde sürdürülebilmesini temin ve kişilerin lekelenmeme ya da damgalanmama hakkı korunmaktadır. Bununla birlikte, adli soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olayların haber verme hakkı çerçevesinde yayın konusu yapılması da basın özgürlüğü içerisinde görülmelidir. Ancak gazetecilik mesleği bakımından eylemin suç teşkil etmesi için, haber verme hakkı sınırlarının dışına çıkıldığının belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(AİHS m.10)

(2709 s. Anayasa m. 28,32)

(5237 s. TCK m.285)

(5271 s. CMK m.153/2,157)

(5187 s. Basın K.m.1,3)

 

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/806

K. 2012/29290

T. 06.12.2012

 

·         İmar Kirliliğine Neden Olma

 • Seçenek Yaptırım
 • Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma

ÖZET: Kısa süreli hapis cezasının “belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma” seçenek yaptırımına çevrilebilmesi için çevrilen seçenek yaptırımın işlenen suçla bir şekilde bağlantılı olması, başka deyişle suç işlemeye yönelten sosyal, psikolojik veya çevresel etkenlerle sanık arasındaki bağı ortadan kaldırarak yeniden suç işlemesini önlemeye yönelik yasal amacın gerçekleşmiş olması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.50/1-d)

(Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği m. 38/3)

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3588

K. 2013/1487

T. 28.02.2013

 

·         İhaleye Fesat Karıştırma

 • Doğrudan Temin Yöntemi
 • Kanunilik İlkesi
 • Özgü Suç

ÖZET: İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biri ile usulüne uygun yapılmış ya da yapılacak bir ihale ve iş olmasının zorunlu olduğu, doğrudan temin yönteminin ise bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın yöntemi olması nedeniyle eylemlerin zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı, kamu görevlisi tarafından işlenebilen bu suça iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.40/2, 53/5,235/2-d)

(5271 s. CMK m. 232/6)

(4734 s. KİK m.17/a-c, 18,22,59/1)

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7846

K. 2013/2067

T. 20.03.2013

 

·         Resmi Belgede Sahtecilik

 • Doğrudan Gelir Desteği
 • Zincirleme Suç

ÖZET: Kadastro geçmemiş yerlerde çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılması esnasında oluşturulan İlçe Tespit Komisyonunda görevli olup düzenledikleri sahte belgeler ile doğrudan gelir desteği almak için müracaat eden kişilerin haksız yere para almalarını sağlayan sanıkların davranış biçimleri, eylemler arasındaki zaman süreci, suçla korunan hukuki yararın kamu güveni ve suçun geniş anlamda mağdurunun toplum olduğu, mağduru belli olmayan suçlarda da zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği bu kapsamda suçun aynı mağdura karşı işlenmesi birlikte değerlendirildiğinde sanıkların aynı suç işleme kararıyla zincirleme şekilde sahtecilik suçunu işledikleri, TCK’nın 61 ve 3/1.maddeleri gereğince temel cezanın belirlenmesinde “orantılılık” ilkesiyle de uyumlu olarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilip teselsülden dolayı artırılması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.3/1,43,53/5,204)

 

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/15367

K. 2013/7672

T. 10.04.2013

 

·         Nitelikli Yağma

 • Hırsızlık
 • Suça Teşebbüs

ÖZET: Mağdurun aracını park ettiği esnada yanına gelen sanığın, koltuktaki çantayı aldığı, içini kontrol edip kaldırıma bıraktığı, eliyle para işareti yaparak para istediği, mağdurun camları kapatmak istediği esnada satırı mağdurun boynuna dayadığı, boğuşma sonucu mağdurun yaralanması üzerine araçtan indiği esnada kontak anahtarı üzerinde bulunan aracı çalıştırıp hareket ettikten kısa süre sonra kaza yapıp aracı bırakmak suretiyle kaçtığı olayda, eylemin, bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 35,141/1,149)

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/14146

K. 2013/7895

T. 10.04.2013

 

·         Yağma

 • Hırsızlık
 • Görevli Mahkeme
 • Gerekçeli Karar

ÖZET: Mahkeme kararları gerekçeli olmalıdır. Mahkumiyet hükmünün gerekçesinde CMK’nın 230.maddesinde öngörülen hususlar yer almaktadır.

Sanığın, geceleyin evine gitmek üzere sokaktan geçen yakınana önce omuz attığı, sonrasında yoluna devam eden yakınanın kemerinden tutup tehdit ettiği, olayın büyümemesi için yoluna devam eden yakınanın pantolonunun cebini kontrol ettiğinde, parası ve cüzdanının yerinde olmadığını anladığı olayda eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtlar takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

(2709 s.Anayasa m. 141/3)

(5237 s. TCK m.142/2-b, 148,149)

(5271 s. CMK m.34,230,232/6,289/1-e)

(1412 s. CMUK m.308/7)

 

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1856

K. 2013/7528

T. 01.04.2013

 

·         Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Muhalefet

 • Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
 • Hak Sahipliği Belgesi
 • Şikâyet ve Davaya Katılma Hakkı

ÖZET: Sanığın işyerinde yapılan arama sonucu ele geçen dava konusu CD’ler ile ilgili olarak şikayette bulunan şirketlerin 6 aylık yasal süre içerisinde hak sahibi olduklarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmediği ve bu nedenle davaya katılma ve hükmü temyize haklarının bulunmadığı gözetilmelidir.

(5846 s. FSEK m. 71,72,75)

 

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/22139

K. 2013/1426

T. 16.01.2013

 

·         Sustalı Çakı Taşımak

 • Seçimlik Ceza ve Adli Para Cezasına Çevirme Yasağı
 • Tekerrüre Esas İlamın Yanlış Gösterilmesi
 • Denetimli Serbestlik Süresinin Belirlenmesi

ÖZET: Aracında yapılan aramada bir adet sustalı çakı ele geçen sanığın 6136 sayılı Yasanın 15/1 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması ve adli sicil kaydında yer alan,  en ağır cezayı içeren ilamın tekerrüre esas alınması gerektiği, tekerrür halinde hapis cezasına hükmedilmesi zorunluluğu ile hapis cezasının tercih edilmesi halinde adli para cezasına çevirme yasağının ancak seçimlik olarak hapis veya adli para cezasının öngörülmesi halinde geçerli olduğu gözetilmelidir.

Tekerrür halinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmeli ancak infaz yetkisini sınırlayacak biçimde denetim süresi belirlenmemelidir.

(5237 s. TCK m. 50/1-2,58/2-3-7)

(6136 s. ASK m. 13/1,15/1)

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/23625

K. 2013/4121

T. 01.02.2013

 

·         Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri

 • Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma
 • Soruşturma Evresinde Akıl Hastaları Hakkında Güvenlik Önlemleri

ÖZET: Güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar CMK’nın 223.maddesinde sayılan temyize tabii hükümlerdendir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, akıl hastaları hakkında soruşturma evresinde güvenlik önlemlerinin uygulanacağına dair bir hüküm bulunmadığından, dava açılıp suçun sabit olması halinde ceza tayinine yer olmadığına ve güvenlik tedbirine hükmolunması gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.32/1,57)

(5271 s. CMK m.223)

 

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/2773

K. 2013/4763

T. 28.03.2013

 

·         Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapma

 • Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek
 • Satmak Amacıyla Yasak Dergi Kabul Etmek

ÖZET: Silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı ve hakkında toplatma kararı bulunan dergilerin bulunduğu koliyi, dergileri satmak amacıyla kargodan teslim aldıktan sonra yakalanan sanığın, yaptığı iş de nazara alındığında dergilerin içeriğinden haberdar olmadığı düşünülemeyeceğinden, eylemin 3713 sayılı Kanunun 7/2.maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunu oluşturacağı ve 6352 sayılı Yasanın geçici 1.maddesi kapsamında kaldığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.220/7,314/2)

(3713 s. TMK m. 5,7/2)

(6352 s. Y. Geçici m.1)

 

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1911

K. 2013/6340

T. 24.04.2013

 

·         Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

 • Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma
 • Suçların İçtimaı

ÖZET: Uyuşturucu madde ticareti suçundan kendisi hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmayı engellemek için gerçekte var olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini soruşturma makamlarına bildiren sanığın eyleminin bir bütün halinde başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacağı ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçundan mahkûm edilemeyeceği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 206,267/1,268)

 

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/15522

K. 2013/752

T. 16.01.2012

 

·         Başkasının Yerine Ceza İnfaz veya Tutukevine Girme

 • Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması
 • Suç İsnadı-İftira

ÖZET: Askerliğini yapmadığı için yolda bulduğu nüfus cüzdanına tahrifen kendi resmini yapıştırarak kimlik bilgilerini kullandığı gerçek şahsın infaz bekleyen hükümlülükleri nedeniyle rutin kontroller sırasında yakalanıp, ceza infaz kurumuna konulan sanığın, herhangi bir suç isnadında bulunmadığı gibi, kendisini hükümlü yerine koyup, o kişi yerine cezaevine girme hususunda bilerek ve isteyerek hareket etmediğinin anlaşılmış olması nedeniyle eylemlerinin, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve başkasını yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçlarını oluşturmayacağı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.204/1,267/1,268,291)

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/312

K. 2013/1203

T. 24.01.2013

 

·         Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek

 • Hak Sahibi
 • Belgeden Yararlanmanın Önlenmesi

ÖZET: Sanığın kendisine ait aracın ruhsatının muayene bölümündeki tarih üzerinde aldatma kabiliyetine haiz olmayacak şekilde oynama yapmak/yaptırmak suretiyle işlediği iddia ve kabul olunan sahtecilik eyleminde bir başka hak sahibinin o belgeden yararlanma olanağını ortadan kaldırdığından söz edilemeyeceğinden resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.204,205)

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13378

K. 2013/108

T. 07.01.2013

 

·         2863 Sayılı Yasaya Muhalefet

 • Bildirim Yükümlülüğüne Uymamak
 • Kanuni Bildirim Süresi
 • Kültür Varlığı Ticareti

ÖZET: Dava konusu kültür varlığından önceden haberdar olduklarına ve söz konusu kültür varlığının ticaretini yaptıklarına dair delil bulunmayan sanıkların, üç günlük kanuni bildirim süresi dolmadan, kültür varlığından haberdar oldukları gün yakalanmaları nedeniyle 2863 sayılı Kanununun 67/1 maddesine temas eden suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmelidir.

(2863 s. KTVK m.67)

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27736

K. 2013/231

T. 08.01.2013

 

·         Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

 • Görevli/Yetkili Mahkeme
 • Yetkisizlik Kararı

ÖZET: Çiçekdağı’nda ikamet edip, Yozgat Ağır Ceza mahkemesince beraatine hükmedilen davacının açtığı koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasında; görevli ve yetkili mahkemenin 466 sayılı Yasanın 2. Maddesi uyarınca zarara uğrayanın oturduğu yer olan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi olduğu, bu nedenle yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(466 s. KDYTK m. 2/1)

 

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/17557

K. 2012/19690

T. 25.09.2012

 

·         Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar

 • Derhal Beraat Kararı Verilebilecek Haller
 • Delil Takdiri

ÖZET: Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde; hangi nedenden dolayı beraat kararı verileceği önemli olmayıp, beraat kararının derhal, yani yargılamanın geldiği aşama itibariyle, ilave bir delil toplanmasına yâda araştırma yapılmasına gerek kalmadan verilebiliyor olması önemlidir. Bu durumda; artık koşulları olsa bile, “durma”, “düşme” veya “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verilemeyeceği gözetilmelidir.

(AİHS .m.6)

(2709 s. Anayasa m.38)

(5237 s. TCK m.31)

(5271 s. CMK m.90,119,223/9)

(765 s. TCK m.491/4-son, 522)

(2253 s. ÇMK m.12/2)

 

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/32645

K. 2013/5451

T. 06.03.2013

 

·         Hırsızlık

 • Temel Cezanın Belirlenmesi
 • Malın Değerinin Az Olması

ÖZET: Malın değeri temel cezanın belirlenmesinde bir kriter olduğu halde hırsızlık suçuna konu malın değerinin az olmasının 5237 sayılı TCK’nın 145.maddesinde ayrı olarak düzenlenmesi yasa koyucunun hırsızlık suçunda malın değerinin az olmasına verdiği önemi belirtmekte olup, bu durum, malın değerinin azlığının, çoğun içinden azın alınması haline indirgenemeyeceğini göstermektedir. Cezada indirim yapılabilmesi için malın değerinin az olması yeterli olup, TCK’nın 3.maddesinde öngörüldüğü üzere “işlenilen fiilin ağırlığıyla orantılı” olacak şekilde indirim oranı saptanmalı, ceza vermekten vazgeçme kararı verilecekse malın değerinin azlığı yanında “suçun işleniş şekli ve özellikleri” de dikkate alınmalıdır.

(5237 s. TCK m. 3,53,61/1,142,143,145)

 

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14911

K. 2013/3621

T. 01.04.2013

 

·         Kötü Muamele

 • Mendil Satma
 • Delil Yetersizliği

ÖZET: Okul saati dışında, araç içerisinde bulunanlara mendil sattığı saptanan mağdurun, harçlık elde etmek için bu işi yaptığını, sanık annesinin haberinin bulunmadığını beyan edip, sanığın da mağdur oğlunun bu şekilde mendil sattığını bilmediğini savunması karşısında, bu işi sanığın yaptırdığına dair kesin ve inandırıcı hiçbir kanıt bulunmaması nedeniyle beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.232/2)

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14102

K. 2013/4613

T. 17.04.2013

 

·         Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

 • Zincirleme Suç Nedeniyle Artırım
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

ÖZET: Sanığın eylemine uyan TCK’nın 103/2 maddesi gereğince tayin edilen hapis cezası üzerinden zincirleme suça ilişkin 43/1.maddesine göre belirlenen oranda artırım yapılması ile bulunacak ceza, anılan suç sonucunda mağdurenin ruh sağlığının bozulması nedeniyle TCK’nın 103/6 maddesi ile hükmolunan 15 yıl hapis cezasına eklenmeli bu miktar üzerinden TCK’nın 62/1.maddesi ile indirim yapılarak sonuç ceza tespit edilmelidir.

Sanığın mağdureye yönelik eylemlerinin mağdurenin henüz onbeş yaşını tamamlamadığı dönemde de gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle TCK’nın 103/2,43/1.maddeleri gereğince cezalandırılması gerekir.

Sanığın mağdureye karşı işlediği ilk kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sonra araya herhangi bir hukuki veya fiili kesinti girmeksizin başka bir tarihte de, bir suç işleme kararı kapsamında anılan suçu ikinci kez işlediğinin anlaşılması karşısında, her iki eylemi nedeniyle zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.43/1,58,62/1,103/2-6,104/1)

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/20513

K. 2013/5047

T. 19.03..2013

 

·         Bedelsiz Senedi Kullanma

 • Şikayet Süresi
 • Fiil ve Failin Öğrenilmesi
 • Düşme Kararı

ÖZET:Şikayet süresinin, zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikayet hakkı olan kişinin fiil ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlayacağı, katılanın da bedelsiz kaldığı belirtilen senedin tahsiline yönelik icra takibi sonucu kendisine tebliğ edilen ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren başlayan yasal süre içinde şikayette bulunmaması nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.73/2,156)

 

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/22099

K. 2013/5840

T. 01.04.2013

 

 • Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık
 • Önceden Doğmuş Borç
 • Resmi Belgede Sahtecilik
 • Çekte Keşide Yeri

ÖZET: Sanığın, önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunması halinde zarar veya borç, kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı dikkate alınmalıdır.

Çeklerde bulunması zorunlu unsurlardan keşide yerinin hiçbir duraksamaya meydan vermeyecek biçimde açık ve anlaşılır olması, keşide yerinin gösterilmemiş olması halinde çekin, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılacağı, keşide yeri ve keşidecinin ad ve soyadı altında da bir yer bulunmadığı durumlarda, unsurları bulunmayan çekin özel belge niteliğinde kabul edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m.158,204)

(6762 s. TTK m.692,693)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: