5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.

YARGITAY 4. C. D. 2009/9413 E , 2009/10970 K. İçtihat

Müştekinin önce yağlamandığını ifade etmesi daha sonra da sanığa borç para verdiğini itiraf etmesi durumunda, iddiaların gerçekliği araştırılıp iftiradan dönme niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmalıdır.Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Kızı K___’e cinsel taciz suçundan hükümlü sanığın Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede ve anlatımda, cezaevinden tahliye edildiğinde eşinin vefat ettiğini, çocuklarının da kayınbiraderi olan yakmıcılarla birlikte olduğunu öğrendiğini, onları geri almak istediğinde kendisine vermediklerini ve göstermediklerini, kendisini takip ettiklerini, tehdit ettiklerini duyduğunu, bu kişilerden dolayı hayatı tehlikede olup koruma ve tedbir talep ettiğini bildirerek, yakınan kayınbiraderi ile kendisi arasındaki çocuklarıyla ilgili doğrulanan uyuşmazlık ve sorunlar nedeniyle endişelerini dile getirme ve yakınma hakkını kullanmaktan ibaret eyleminde iftira suçunun hukuka aykırılık öğesinin oluşmayacağı ve ancak cezaevine girdiği sırada beşbin dolarının ve on adet altınının yakınan F___ tarafından yağmalandığı yolunda suçlamada bulunduktan sonra, sorgusunda söz konusu para ve altını bu kez borç olarak verdiği hususundaki açıklamalarının gerçekliğinin tanık K___ ve M___ dinlenerek araştırılması ve doğrulanmaması durumunda TCY’nin 269/2. madde ve fıkrasının uygulanmasını gerektiren iftiradan dönme niteliğinde olup olmadığı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,

2-TCY’nin 62. maddesi gereğince sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar irdelenmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, başkaca indirim yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3-TCY’nin 53/1-c madde ve fıkrasında öngörücü fıkrası uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar devamına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Z___’nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Türk Ceza Kanunu MADDE 269 :(1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme halinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;

a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi,

b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın yarısı,

c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması halinde, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil dolayısıyla;

a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın yarısı,

b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/31 md.) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerekir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: