5237 Sayılı TCK Madde 266 Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 266

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

(1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 266.– Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili suçun bir unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir.

Yargıtay 2. C.D. 2008/1132 E.N , 2008/7878 K.N. İçtihat

Bir kamu görevlisinin kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma suçunu işlemesi için bu araç ve gereçlerden fayda sağlanması gerekmektedir.Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık C____ K____’nun yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (M____) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 29.3.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Üst C.Savcısı ve sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 4.12.2007 tarihli Görevsizlik Kararıyla dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

5237 sayılı TCK’nun 6.maddesi uyarınca sanığın kamu görevlisi olduğunun ve oluşa ve dosya içeriğine göre sanığa atılı suçun oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak,

1-5237 sayılı TCK.nun 266.maddesindeki görevi gereği elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında cezanın artırılabilmesi için araç ve gerecin suçun işlenmesinde kolaylık sağlaması ve normal fonksiyonunda kullanılması zorunlu olduğu cihetle sanığın eyleminde bu şartların gerçekleşmediği gözetilmeden yazılı şekilde anılan madde gereğince cezasında artırım yapılarak fazla ceza tayini,

2-Hükümden sonra 08/02/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CYY.nın 231.maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş Üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 30.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. Türk Ceza Kanunu MADDE 266 :(1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: