5237 Sayılı TCK Madde 265 Görevi yaptırmamak için direnme

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 265

yargıtay 4.Ceza Dairesi 2010/4980 Esas 2012/ 4215 Karar İçtihat

Avukat “haciz işlemi sırasında”, “yargı görevi” yapmaktadır.Gereği görüşülüp düşünüldü:

a) Borcu nedeniyle sanığa ait evde icra memurları ile birlikte haciz işlemi yapan mağdur avukata, yumrukla vurup “ben seni öldüreceğim, cinayet işleyeceğim bu iş burada kalmayacak” diyerek tehdit etmesi biçimdeki haczin yapılmasını engellemekten ibaret sanığın eyleminin bütünüyle TCY.nın 265/2. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek tehditle birlikte yaralama suçundan hüküm kurulması,
b) Kabule göre de;
Tekerrüre esas geçmiş hükümlülükleri bulanan sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 58 maddesinin uygulanmaması,
Yasaya aykırı O yer C. Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyama esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken karşı temyiz olmadığından 5520 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte olan 1402 sayılı CMY.nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 29.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 265 :(1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: