5237 Sayılı TCK Madde 257 Görevi kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 257

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2007/3471 E. 2009/313 K. İçtihat

Sanık, dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmuştur. Sanığın davayı takip edemeyeceğini müvekkiline tebliğ ettirmemesi müvekkilinin mağduriyetine neden olduğu ve bu mağduriyetin göz önüne alınması gerekir.Dava: 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34. maddesine göre vekalet görevini özen, doğruluk ve onur içerisinde yerine getirmek yükümlülüğünü taşıyan sanık avukat …., katılan adına açıp takip ettiği tazminat davasının bir kısım duruşmalarına müvekkil katılanın gerekli giderleri vermemesi gerekçesiyle katılmayarak ilgili dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmaktan ibaret eyleminin, anılan Yasanın 41. maddesi uyarınca davayı takip edemeyeceğini müvekkili katılana tebliğ ettirmemesi gözetildiğinde, onun mağduriyetine neden olduğu ve 765 sayılı TCY. nın 230 ve 5237 sayılı TCK.’nın 257/2. maddelerine uyduğu dikkate alınarak buna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

KARAR : Yasaya aykırı ve katılan….. ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 19.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 257 :(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: