5237 Sayılı TCK Madde 260 Kamu görevinin terki veya yapılmaması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 260

Kamu görevinin terki veya yapılmaması

(1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 260.– Madde metninde, kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır.
Bir hizmetin kamu adına yürütülmesine karar verilmesi, bu hizmetin düzenli ve aksamaksızın yürütülmesini gerektirir. Madde metniyle bir kamu hizmetinin aksamasına neden olacak toplu hareketler ceza yaptırımı altına alınmıştır.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 259 Kamu görevlisinin ticareti

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 259

Kamu görevlisinin ticareti

(1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 259.– Madde metninde kamu görevlilerinin ticareti suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir. Söz konusu suç tanımıyla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun işlem tesis edilmeyeceği yönünde bir endişeyle kendilerini sunulan mal veya hizmeti satınalmak mecburiyetinde hissetmelerinin önüne geçmektir.

5237 Sayılı TCK Madde 258 Göreve ilişkin sırrın açıklanması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 258

Göreve ilişkin sırrın açıklanması

(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 258.– Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. Suçun konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir.
Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten sonra da açıklamaması gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışlar ceza yaptırımı altına almıştır.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi İçtihat

5237 Sayılı TCK.nun 285.maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal etmek suçunun oluşabilmesi için:”…5237 Sayılı TCK.nun 285.maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal etmek suçunun oluşabilmesi için;
a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması sureti ile suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya haberleşmenin gizliliğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi,
b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak yapılan açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellemeye elverişli olması gerektiği,
5271 Sayılı CMK.nun “soruşturmanın gizliliği” başlığının taşıyan 157/1 maddesinde kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşulu ile soruşturma evresindeki usuli işlemlerin gizli olduğunun belirtildiği, CMK’nun 2/e maddesi gereğince soruşturma evresinin kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade ettiği…” Türk Ceza Kanunu MADDE 258 :(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

5237 Sayılı TCK Madde 257 Görevi kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 257

Görevi kötüye kullanma

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 257 – Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 257 Görevi kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 257

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2010/10859 E.- 2011/1753 K. İçtihat

Karar, görevi kötüye kullanma suçunun mağdurunun kamu olduğu durumlarda, kamunun yargılama sürecine etkin katılımınn sağlanması hususunda CMK.nın katılmaya ilişkin hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin öğeler içermektedir.İrtikap suçundan sanık C____’nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun kabulüyle 5237 sayılı Yasa hükümlerine göre mahkumiyetine dair, (Ş____ Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 19.07.2007 gün ve 2007/570 Esas, 2007/765 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ve Hazine vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ve ek tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 257 Görevi kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 257

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2005/4-96 E. 2005/118 K. İçtihat

TCY’nın 257. maddesindeki suçun oluşması, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesinden, kişileri mağdur olması veya kamunun zarar görmesi ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykırı davranışlar, suç kapsamında değerlendirilemez.Sanığın 765 sayılı TCY’nın 240/1 ve 80. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasa’nın 257/1. maddesindeki öğelerin olayda gerçekleşmediğinden bahisle Yargıtay 4. Ceza Dairesince verilen 16.6.2005 gün ve 2-28 sayılı beraat kararı, C.Savcısı tarafından temyiz edilmekle, Yargıtay C.Başsavcılığının istekli 25.7.2005 gün ve 2004/25 sayılı tebliğnamesi ile Birinci Başkanlığa gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 257 Görevi kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 257

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2007/3471 E. 2009/313 K. İçtihat

Sanık, dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmuştur. Sanığın davayı takip edemeyeceğini müvekkiline tebliğ ettirmemesi müvekkilinin mağduriyetine neden olduğu ve bu mağduriyetin göz önüne alınması gerekir.Dava: 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34. maddesine göre vekalet görevini özen, doğruluk ve onur içerisinde yerine getirmek yükümlülüğünü taşıyan sanık avukat …., katılan adına açıp takip ettiği tazminat davasının bir kısım duruşmalarına müvekkil katılanın gerekli giderleri vermemesi gerekçesiyle katılmayarak ilgili dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmaktan ibaret eyleminin, anılan Yasanın 41. maddesi uyarınca davayı takip edemeyeceğini müvekkili katılana tebliğ ettirmemesi gözetildiğinde, onun mağduriyetine neden olduğu ve 765 sayılı TCY. nın 230 ve 5237 sayılı TCK.’nın 257/2. maddelerine uyduğu dikkate alınarak buna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 256 Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 256

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

(1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 256.– Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Örneğin emniyet görevlileri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamak yetkisiyle donatılmıştır. Yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, emniyet görevlisinin görevinin gereği olarak ve mevzuattan kaynaklanan talimatlarına uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 255 Nüfus Ticareti

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 255

Nüfus Ticareti

(Değişik: 2/7/2012-6352/89 md.)
(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 255 Nüfus Ticareti

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 255

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 255.– Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, menfaati temin eden kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin görevine girmediğini ve bu hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel ilişkileri nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir şekilde işi yapabileceğine inandırarak menfaat temin etmektedir. Şayet kamu görevlisi, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili olmadığı hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş ise, artık bu suçun değil, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: