5237 Sayılı TCK Madde 230 Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 230

T.C YARGITAY 4.C.D. 2006/1009 E. 2007/4689 K. İçtihat

Yönteme aykırı evlenenlerin resmi nikah yapmaları durumunda 5237 sayılı TCK. nun 230/5. maddesi uyarınca davanın ortadan kaldırılacağının öngörülmesi karşısında, sanığın resmi nikah yaptırıp yaptırmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yönteme aykırı evlenenlerin resmi nikah yapmaları durumunda 5237 sayılı TCK. nun 230/5. maddesi uyarınca davanın ortadan kaldırılacağının öngörülmesi karşısında, sanığın resmi nikah yaptırıp yaptırmadığı araştırılarak sonucuna göre, aynı yasanın 7/2 ve 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddelerine göre, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasanın ilgili bütün hükümlerinin somut olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan yasanın saptanıp uygulanması gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de, 5275 Sayılı Yasanın 12. maddesi ile 647 Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olup, 5275 sayılı Yasada süresinde ödenmeyen para cezalarına ilişkin olarak gecikme zammı öngörülmemesi nedeniyle gecikme zammına hükmedilemeyeceğinin düşünülmemesi,

KARAR : Yasaya aykırı ve sanık A____ müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.05.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 230 :(1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medeni nikah yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

Posted in Genel. Tags: , , . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: