5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 227

YARGITAY 5.C.D. 2007/12407 E. 2008/7 K. İçtihat

Müştekinin anlatımına, kızı mağdure ile tanıkların beyanlarına ve dosya içeriğine göre zor kullanarak fuhuş yapmasını sağladığı anlaşıldığı halde cezasının TCK. nun 227/4. maddesiyle artırılmaması, bozmayı gerektirmiştir.Nitelikli cinsel istismar, çocuğu ve yetişkini fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından sanık C____’nin yapılan yargılanması sonunda; nitelikli cinsel istismar suçundan beraatına, diğer suçlardan mahkumiyetine dair G____ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.04.2007 gün ve 2006/470 Esas, 2007/165 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile katılan idare vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

Sanığa tayin edilen cezanın tür ve miktarına göre müdafiinin duruşma isteğinin CMUK. nun 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü;

Dilekçelerinin içeriğine nazaran katılan idare vekilinin aleyhe temyizinin her iki suçtan kurulan hükmü de kapsadığı nazara alınarak yaşı küçük mağdure B____’ye yönelik nitelikli cinsel istismar ve fuhuşa teşvik suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

2828 Sayılı Kanun uyarınca mağdure hakkında koruma kararı alınıp alınmadığı ve alınmışsa devam edip etmediği araştırılıp buna göre temsil ve haklarını korumaya yetkili olduğu belirlenmeden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesi ve lehine ücreti vekalete hükmedilmesi,

Müşteki S____’ye karşı işlenen fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçundan verilen hükme yönelik sanığın temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Fuhuşun bünyesinde teselsülü de kapsadığı dikkate alınmadan tayin edilen cezanın ayrıca TCK. nun 43. maddesiyle artırılması,

Müştekinin anlatımına, kızı mağdure ile tanıkların beyanlarına ve dosya içeriğine göre zor kullanarak fuhuş yapmasını sağladığı anlaşıldığı halde cezasının TCK. nun 227/4. maddesiyle artırılmaması,

TCK. nun 227/2. maddesinde hapis cezasıyla birlikte öngörülen adli para cezasının uygulanmaması suretiyle noksan ceza tayini, hükmün esasını oluşturan kısa kararda yargılama giderinin gösterilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan müşteki S____’ye karşı işlenen suç yönünden CMUK. nun 326. maddesi uyarınca kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla ve diğeri bakımından esası incelenmeden hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Türk Ceza Kanunu MADDE 227 :(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: