5237 Sayılı TCK Madde 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 220

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/5744 E. 2007/5430 K. İçtihat

sanığın silahlı örgüt ile organik bağ içine girip kod adı almak iki ayrı camide örgütsel ders vermek, ders verirken yakalanmak şeklinde sübut bulan ve süreklilik, çeşitlilik arz eden eylem ve faaliyetlerinin silahlı örgüt üyeliği suçunu oluşturacağı gözetilmemesi bozma nedenidir.Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Aynı, dosyada mahkumiyetleri kesinleşen sanık konumunda olan, tanıklar H_____ P_____, A____’nın dosyada bulunan örgütsel dökümünlarla da doğrulanan kolluk beyanları ve tüm dosya kapsamından sanığın silahlı örgüt ile organik bağ içine girip kod adı almak iki ayrı camide örgütsel ders vermek, ders verirken yakalanmak şeklinde sübut bulan ve süreklilik, çeşitlilik arz eden eylem ve faaliyetlerinin silahlı örgüt üyeliği suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı olduğundan, sanığın cezai yönden kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 20.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.Türk Ceza Kanunu MADDE 220 :(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.
(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.
(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.
(6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.
(7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: