5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 204

T.C YARGITAY 8.C.D. 2009/417 E. 2009/6705 K. İçtihat

Sevk: Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, yardımda bulunma, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, belgede sahtecilik ve bu suça yardım etme

Hüküm: Sanıklar M____, M____, E____, S____, S____, M____ ve E____’nın TCK.nun 220/1, 197/1, 204/1, 202/2, 199/1 ve 207/1. maddeleri uyarınca hükümlülüklerine ve müsadere; sanıklar A____ ve G____’ın TCK.nun 197/1, 204/1, 202/2, 199/1 ve 207/1. maddeleri uyarınca hükümlülüklerine; sanıklar N____ ile T____’nın beraatlerine

TEMYİZ EDEN: O Yer Cumhuriyet Savcısı, Sanıklar N____, T____ ve diğer sanıklar müdafiileri

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık S____ hakkında hükmolunan cezanın süresine göre müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK. nun 318. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

Tüm sanıklar hakkında dosya üzerinde yapılan incelemede;

Sanıklar A____ ve G____’ye yönelik suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçundan açılan dava hakkında zamanaşımı süresince bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

I- Sanıklar N____ ve T____ haklarında verilen beraat kararlarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan C.Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi oybirliğiyle (ONANMASINA),

II- C.Savcısı, sanık N____ ve malen sorumlu A____’nin gerçek paranın bilinen değerine ve temyizlerinin kapsamına göre gerçek paranın müsaderesi hükmüne yönelik temyizlerine gelince;

Sanık M____’nin evinde yapılan aramada elde olunan ve orijinal olduğu anlaşılan, emanetin 2006/5790 sırasında kayıtlı 4250 Euro ve 3300 Doların sanık N____ ve malen sorumlu A____’nin kendilerine ait olduğuna ilişkin beyanlarının aksine suçun işlenmesinden elde olunduğuna dair dosyada kanıt bulunmaması karşısında davaya konu gerçek paraların iadesi yerine TCK. nun 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK. nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılığın CMUK. nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden ilişkin kısmın çıkartılarak hükme
III- Sanıklar M____, E_____, M_____ ve E____ haklarında kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede;

Oluş, iletişim tespit tutanaklarına ve tüm dosya içeriğine göre; sanıklar M____, E____, M____ ve E____’nin, önceden belirlenmemiş sayıda ve süreklilik anlayışı içinde tam bir işbirliği, eylemli paylaşım anlayışı ve disiplinli biçimde hareket edip amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak için bir araya gelip davaya konu sahte Türk parası ve dövizler, sahte resmi evrak, sahte mühürler ve sahte kıymetli damga ve pullar yaptıkları ve yapılan ihbar üzerine alınan arama kararları doğrultusunda sanıklar M____, M____ ve E____’nin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bu malzemelerle birlikte bunların yapımında kullanılan alet ve dökümanların da ele geçtiği anlaşılmakla;

1- Sanıklar M____ ve E____ haklarında parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçları; sanıklar M____ ve E____ haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik ve kıymetli damgada sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizlere ilişkin olarak;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

5237 sayılı TCK. nun 53/1. maddesi uyarınca uygulama yapılırken, aynı maddenin 3. Fıkrası gereğince sanıkların c bendinde sayılan haklardan sadece kendi alt soyları üzerindeki velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait haklardan koşullu salıverilmeye kadar yoksun bırakılacaklarının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK. nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılığın CMUK. nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden <sanıklar hakkında=”” tck.=”” nun=”” 53.=”” maddesinin=”” uygulanmasına=””>ilişkin kısmın çıkartılarak, yerine <sanıkların 5237=”” sayılı=”” tck.=”” nun=”” 53=”” 1-3=”” madde=”” ve=”” fıkraları=”” uyarınca=”” c=”” bendinde=”” sayılan=”” haklardan=”” sadece=”” kendi=”” alt=”” soyları=”” üzerindeki=”” velayet=”” hakkı,=”” vesayet=”” kayyımlığa=”” ait=”” koşullu=”” salıverilmeye=”” kadar,=”” bendlerde=”” diğer=”” ise=”” hükmolunan=”” hapis=”” cezalarının=”” infazı=”” tamamlanıncaya=”” kadar=”” yoksun=”” bırakılmaları=””>ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün oybirliğiyle (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),

2- Sanıklar M____ ve E____ haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulmuş olan örgüte üye olma, mühürde sahtecilik ve kıymetli damgada sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizlere ilişkin olarak;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesindeki koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu,

3- Sanıklar M____, M____, E____ ve E____ haklarında özel belgede sahtecilik suçundan kurulan hükümlere ilişkin olarak;

a- Davaya konu tanzim edilmemiş boş vaziyetteki tır güzergah belgeleri mevcut durumları itibariyle hukuksal sonuç doğuracak belge niteliğinde bulunmamakla beraber, 22.8.2006 tarihli ekspertiz raporunun 16 ve 29.8.2006 tarihli ekspertiz raporunun 8. sırasında belirtilen ve rapor içeriğinden tanzim edilip edilmediği anlaşılamayan belgelerin hakiki örnekleri arşivde mevcut olmadığından sahteliği konusunda görüş bildirilememesi karşısında, bahsi geçen belgelerin denetime olanak verecek şekilde aslı veya onaylı suretleri dosya arasında bulundurulup, niteliği, düzenleniş amacı, sahte olup olmadığı ve iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığı araştırılıp tereddüte yer vermeyecek şekilde saptanarak, sonucuna göre özel belge olması halinde özel belgede sahtecilik suçlarının kullanma ile oluşacağı da gözönüne alınarak davaya konu belgelerin nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanıldığı da karar yerinde tartışılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile yazılı biçimde hüküm kurulması,

b- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanıklar M____ ve E____ haklarında kurulan hükümlerden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesindeki koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu,

IV- Sanıklar G____, A____, S____, S____ ve M_____ haklarında kurulan hükümlere yönelik temyizlere gelince;

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre mahkeme kararıyla, dinlemeye elverişli suçlardan dinlenen sanıklar M____, M____ ve E____ ile bu sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerinden elde edilen bilgilere ilişkin maddi kanıtlarla desteklenmeyen belirti kanıtların, savunmalarının aksine cezalandırılmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı olmaması ve ayrıca üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna da rastlanmaması karşısında, sanıklar hakkında beraat yerine yazılı gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık, sanıklar müdafileri ve yerel C.savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sanıklar G____, S____, S____ ve M____’nin TAHLİYELERİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde telle salıverilmeleri için Yargıtay C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 12.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: