5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 204

Yargıtay 11. C. D. 2011/5886 E.N , 2011/7488 K.N. İçtihat

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte belgenin usulüne uygun biçimde düzenlenmesi, buna göre de belgeyi düzenleyen kurumun ismi, kaşesi, mühür ve yetkili memurun imzası gibi bulunması zorunlu olan öğeleri içermesi yanında hukuki sonuç doğurmaya elverişli olması da gerekmektedir.

I- Sanık müdafiinin, katılan C____’ye yönelik dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyizi üzerine yapılan incelemede;Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen “dolandırıcılık” suçundan sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin suçun sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle katılan C____’ye karşı işlenen dolandırıcılık suçunun mahkumiyetine ilişkin hükmün (ONANMASINA),

II- O yer C. Savcısı ile sanık müdafiinin “resmi belgede sahtecilik” ve katılanlar İ____, M____, G____, N____, M____, A____,D____, H____, E____, O____ ve C____’ye karşı işlenen dolandırıcılık suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizlerine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre o yer C. Savcısı ile sanık müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte belgenin usulüne uygun biçimde düzenlenmesi, buna göre de belgeyi düzenleyen kurumun ismi, kaşesi, mühür ve yetkili memurun imzası gibi bulunması zorunlu olan öğeleri içermesi yanında hukuki sonuç doğurmaya elverişli olması da gerekmektedir.

İ_____ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü A____ 2, Bölge Müdür Yardımcılığına bağlı A____ Mezarlıklarında koruculuk görevi yapan sanığın, katılanlara “… eğer bu belgeleri almazsanız mezarlarınız yıkılacak..”, veya “mezarlıktan yararlanmak istiyorsanız mezarlık kullanım belgesi almak zorundasınız, almazsanız mezarlıktan istifade edemezsiniz…” gibi hileli sözler söyleyerek onları kandırarak “mezar yeri kullanım belgesi” almaları konusunda İkna ettiği ve suç tarihlerinden önceki yıllarda kullanılan ancak daha sonra seri numaralı ve güvenlik kodu içerecek şekilde yenileri basıldığı için bir süredir kullanımda olmayan “mezar yeri kullanım belgelerini” bir şekilde ele geçirip bunları sahte olarak düzenleyerek katılanlara verdiği, onlardan aldığı paralar karşılığında da, yine önceki yıllarda kullanılan ancak yenileri basıldığı için kullanımdan kaldırılmış olan “tahsildar makbuzlarını” el yazısı ile düzenleyip katılanlara vermek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçlarının İşlediğinin iddia ve kabul olunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi amacıyla sanık tarafından düzenlenen ve sahte olduğundan kuşku bu-lunmayan suça konu mezar yeri kullanım belgelerinin hukuksal sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olup olmadığının ve buna göre somut olayda sahtecilik suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının tespiti için, İ____ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden, vatandaşların mezar yeri kullanım belgesi almasına dair prosedürünün ne şekilde olduğu, bu belgelerin kayıtlarının tutulduğu “sicil” ya da “kütük” gibi bir kaydının bulunup bulunmadığı, defin sırasında mezar yeri kullanım belgesinin ibrazının gerekip gerekmediği, gerekiyorsa kime ibraz edildiği ve ibraz edilen belgenin sicil ya da kütükte kaydının bulunup bulunmadığının mutaden kontrol edilip edilmediği, mezar yeri kullanma belgesi bulunmayan müteveffaların özellikle A____ Mezarlığına defninin mümkün olup olmadığı, mezar yeri kullanım belgesinin basımına hangi merciin, neye göre karar verdiği hususlarının araştırılmasından sonra, sahte olarak düzenlenen suça konu mezar yeri kullanım belgelerinin hukuksal sonuç doğurmaya elverişli olup olmadığı ve buna göre resmi belgede sahtecilik suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı tartışılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Adli emanette bulunan suça konu mezar yeri kullanım belgesi ile tahsildar makbuzunun denetime olanak verecek biçimde dosyada bulundurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 15.02.2005 gün ve 2005/6-16-14 sayılı kararında açıklandığı üzere sanığın her bir katılana karşı işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden katılanlar İ____, M____, G____, N____, M____, A____,D____, H____, E____, O____ ve C____’ye karşı işlenen dolandırıcılık suçları nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 158/1-d, 62 ve 52/2 maddelerinin 11 kez uygulanmasına karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 230-232 maddelerine muhalefet edilerek toplu hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, o yer C. Savcısı ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyannca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 11.07.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Üye Notu : Suçun maddi unsuru ; resmi belgenin yasalarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesidir. Aksi halde fiil özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Ancak uygulamada bu hususa dikkat edilmemektedir. Bu nedenle davalar genellikle resmi belgede sahtecilik suçu oluşturduğu bahisle açılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: